Metoda explorační

metoda explorační – (z lat. exploro = vypátrat, vyzkoumat, vyzvědět) – jedna z nejstarších metod soc.-psychol. výzkumu, používaná při tzv. hloubkovém interview, zaměřeném na prozkoumání podstaty daného problému (explorace bývá doplňována přívlastkem „hloubková“ nebo též „psychologická“). Používá se často v klinické psychologii k odhalení neurotických nebo jiných psych. problémů pacienta. Uplatňuje se také v motivačním výzkumu, kde na rozdíl od klinického použití neproniká ke kořenům osobnosti respondenta, ale je zaměřena na vztah „subjekt – objekt“, přičemž subjektem je např. spotřebitel, zákazník, uživatel a objektem je zboží, služba, podmínka spotřeby apod. V této souvislosti jako první v čes. zemích použil m.e. E. Rejmánek v r. 1958 při výzkumu motivace nákupu mixéru Pragomix. Bylo to zhruba ve stejné době, kdy se m.e. začínala v této oblasti uplatňovat i v ostatních státech Evropy. Od té doby se rozvinula do následující charakteristické podoby: provádí se na souborech od 20 do 200 respondentů, jejichž výběr se řídí obsahem šetření (někdy je zaměřen na muže, někdy na ženy, rodiče dětí do 1 roku, odběratele určitého časopisu apod.), ale i relativně malý vzorek má představovat ve zmenšeném měřítku základní soubor nebo jeho segment. Rozhovor provádí vždy jen psycholog na základě tzv. exploračního schématu . V rozhovoru je pevně stanoveno téma a dílčí problémové okruhy. Tazatel má aktivní roli, celý průběh rozhovoru včetně formulace dotazů přizpůsobuje individualitě respondenta, čímž zároveň podněcuje jeho aktivitu, uvolňuje jeho zábrany a dostává se k jádru problémů. Tzv. přímé otázky se užívají jen okrajově ke zjištění skutečností, které po vnější stránce charakterizují respondenta a jeho spotřebu. Těžiště spočívá v nepřímých otázkách. M.e. klade vysoké nároky na tazatele, který musí mít nejen odpovídající psychol. vzdělání, ale i odborný výcvik a praktické zkušenosti s aplikací explorace. V souvislosti s použitím m.e. se hovoří o explorativním výzkumu. Tento termín však, stejně jako termín m.e., se používá i pro explorační analýzu dat, kde je pojem explorace použit v jiném smyslu.

exploration method méthode d'exploration Explorationsmethode metodo esplorativo

Literatura: Bárta, V.: Výzkum trhu. Praha 1981; Rejmánek, E.: Co je psychologie trhu. Praha 1968.

Růžena Komárková