Mezera kulturní

mezera kulturní – zaostávání méně adaptivních složek dané kultury v důsledku kulturní změny, při které se různé části určitého kult. systému mění různou rychlostí. Koncepci m.k. rozpracoval W. F. Ogburn v rámci své teorie soc. a kult. změny. Vyšel přitom z předpokladu, že kultura představuje adaptivní systém, který zahrnuje 3 zákl. složky: 1. materiální kulturu, tj. tech.-výrobní systém, který v procesu kult. změny vystupuje jako nezávislá proměnná; 2. nemateriální adaptivní kulturu, která je přímo determinována proměnami materiální kultury a vystupuje v procesu kult. změny jako závislá proměnná; 3. nemateriální neadaptivní kulturu, která na proměnách materiální kultury závisí pouze zprostředkovaně. Tyto konstitutivní oblasti kultury by za ideálních okolností měly být ve stavu rovnováhy. V reálně fungujících společnostech je však stav rovnováhy neustále narušován akumulací a difúzí kulturních prvků, především tech. vynálezů a objevů, které podle Ogburna představují nejdůležitější faktory soc. a kult. změny. Dochází tím k transformaci jednotlivých oblastí kultury, přičemž jednotlivé její subsystémy se mění různou rychlostí, některé složky neadaptivní nemateriální kultury se opožďují a vzniká m.k.. Její rozsah je závislý na povaze měnících se složek kultury. Obnovení souladu mezi jednotlivými subsystémy kultury může trvat i řadu let. Ogburnova koncepce výrazně ovlivnila s-gické a antropol. výzkumy dynamiky kultury a kult. změny.

cultural lag lacune culturelle Kulturverspätung; cultural lag lacuna culturale

Literatura: Ogburn, W. F.: Social Change with Respect to Culture and Original Nature. New York 1922; Ogburn, W. F.Nimkoff, M. F.: Sociology. Boston 1964.

Václav Soukup