Mikrosvět

mikrosvět – ta část totálního sociálního světa, která je důležitá, relevantní pro individuum, k níž má nějaký vztah, kterou emocionálně prožívá a kterou proto pokládá za reálnou. Pojem m. zavedl am. psycholog William James v r. 1901 (sám používal termín sub-world). James vyšel ze zdůvodněného předpokladu, že žádný jedinec se nikdy nevztahuje a nemůže vztahovat k celé soc. skutečnosti, že jen její část má pro něj skutečný význam, a proto je z tohoto hlediska pro něj reálná. James si položil tuto otázku: za jakých podmínek pokládáme věci, včetně soc. objektů a vztahů, za reálné? Reálné je podle Jamese pouze to, co se vztahuje k našemu aktivnímu životu, k naší emocionalitě, to, co vyvolává a stimuluje náš zájem. Všechno ostatní, tedy to, co je nezajímavé a nedůležité, je nereálné. Jedinec žije v soustavě m., které James rozděluje takto: 1. smyslový svět fyzických věcí; 2. svět vědy; 3. svět ideálních vztahů; 4. svět kmenových iluzí, ideálů, idolů a předsudků; 5. nadpřirozené světy; 6. světy individ. mínění; 7. světy čistého šílenství a fantazie. V průběhu lidské životní dráhy se mění jak objem m., s nimiž je individuum v kontaktu, tak jejich rozsah a obsah. Pojem m. korigoval Alfred Schütz, který jej nahradil pojmem „konečná oblast významu“ (viz každodennost). Rozdíl mezi Jamesem a Schützem je v tom, že James pokládal m. za objektivně reálné, za součásti totálního světa, které se individuu postupně mohou, ale nemusejí vyjevovat, a vůči nimž se individuum adaptuje, zatímco Schütz je pokládá za produkty a důsledky tzv. konstituce smyslu. Člověk m. spíše vytváří, než by je jen nacházel hotové v objektivním světě. Schütz rozvinul Jamesovu ideu v koncept plurality soc. realit, z nichž každá má svou vlastní racionalitu a ve vztahu k individuu svébytnou relevanci.

micro world micro-monde Mikrowelt, kleine Welt microcosmo

Literatura: James, W.: The Principles of Psychology. London 1901; Luckmann, T. ed.: Phenomenology and Sociology. Selected Readings. Harmondsworth 1978; Manterys, A.: O pojeciu mikroşwiat. Studia socjologiczne, 1989, č. 2; Schütz, A.: On Multiple Realities. In: Collected Papers. Vol. I.: The Problem of Social Reality. The Hague 1962; Weigert, A. J.: Sociology of Everyday Life. New York 1981.

Miloslav Petrusek