Modelování globální

modelování globální – souhrnné označení pro formalizovanou i neformalizovanou systémovou analýzu globálních problémů svět. vývoje. Používá se od počátku 70. l. v souvislosti s projekty Římského klubu. M.g. je specif. aplikační oblastí modelování, kde se nahrazuje modelovaný originál (reálný globální proces) zjednodušenou soustavou podstatných prvků a vztahů neboli globálním modelem, schopným dostatečně přesně reprodukovat chování originálu v myšlenkovém experimentu, tj. ve verbálním modelu, nebo v simulačním experimentu na počítači, tj. v matem. modelu. Matem. metody m.g. umožňují relativně levně testovat vliv hypotetických změn exogenních podmínek na varianty vývoje globálního objektu, upozornit na kritické zlomy v trendech i formulovat návrhy na opatření k dosažení žádoucího stavu. Počáteční euforii při tvorbě m.g. v 70. l. vystřídala v 80. l. střízlivá věd. skepse, vycházející z nedostatečné teor. rozpracovanosti silně heterogenní globální problematiky (zákl. vztahů a interakcí mezi jednotlivými sférami spol. reprodukce), omezenosti matem. metod a výpočetní techniky i neúplnosti databáze v jednotlivých (zvl. rozvojových) zemích. Paralelně s m.g. světa byly proto rozpracovány regionální modely i modely jednotlivých globálních problémů: modely svět. energetiky, svět. zemědělství nebo planetární biosféry (poslední umožnily ověřit hypotézy o důsledcích termojaderné války na změny klimatu Země). M.g. v současné době zahrnuje širokou škálu modelových přístupů k jednotlivým aspektům i celku globální reality, které se stále vyvíjejí v souvislosti s celkovým pohybem teor. poznání i zdokonalování matem. metod, výpočetní techniky a informačního zajištění.

global modelling modelage global Globalmodellieren modellistica globale

Literatura: The Global 2000 – Raport to the President. Vol. 1.: Entering Twenty–First Century. New York 1980; Meadows, D. M.Richardson, J.Bruckmann, G.: Groping in the Dark, The First Decade of Global Modeling. Luxenburg 1980; Mojsejev, N. N.Alexandrov, V. V.Tarko, A. M.: Čelovek i biosfera. Opyt sistěmnogo analyza i eksperimenty s moděljami. Moskva 1985; viz též Římský klub.

Jiří Dvořák