Modernizace

modernizace – soubor zásahů do stávajícího systému (výroby, technologie, služeb, vybavení objektů apod.) prováděných s cílem dosáhnout soudobých parametrů. Jde tedy o určitý typ inovace vázaný na soudobá kritéria vyspělosti, dokonalosti, max. účinnosti či optimality. Ve výrobě je m. spojena s úsilím o max. intenzifikaci a efektivnost a dnes se vyznačuje komplexním přístupem (jde o úspory pracovních sil, snížení výr. nákladů, zrychlení návratnosti vložených prostředků atd.). M. bytového fondu a soc. infrastruktury (občanské vybavenosti) se týká nejen prostorových dispozic, vzhledu a provozních parametrů, ale i odstranění tech. a morálního opotřebení, přizpůsobení změnám soc., ekon. a tech. funkcí (m. v rozptylu zahrnuje jednotlivé domy či skupiny domů, soustředěná m. domy na sebe navazující, plošná m. byty, občanskou tech. vybavenost v celé městské čtvrti). Proces m. je doprovázen pozitivními i negativními soc. důsledky. Přináší zlepšení životního standardu, větší výběr zboží, větší pohodlí, ale někdy i nezaměstnanost (jestliže je moderní výrobní zařízení produktivnější) a soc. degradaci některých existujících soc. soustav, které jako „zastaralé“ ztrácejí na hodnotě, a spol. skupin, které nejsou např. schopny pořídit si dražší modernizované byty, služby apod. Pojem m. se používá i pro hodnocení způsobu myšlení, přístupu ke skutečnosti, ke zkoumání jevů i pro hodnocení vyspělosti různých společností a kultur a vztahů mezi nimi. Modernizované společnosti byly chápány jako zdroj mocenského vlivu a tradiční společnosti jako předmět mocenského vlivu. V posledních desetiletích se však význam pojmu m. mění ve všech kontextech svého uplatnění. Rozšiřuje svůj význam na systematickou transformaci, optimalizaci a regulaci soc. vztahů a inovací, na vývoj tech. řízení, na organizaci, vzdělávání, propagaci apod. Současně ale více implikuje meze věd. založené a tech. realizované optimalizace a význam kult. forem solidarity a sebeorganizace. V novějším pojetí představuje m. souběh racionalizace a kultivace.

modernization modernisation Modernisierung modernazzione

Ferdinand Koudelka