Monetarismus

monetarismus – (z lat. moneta = mince) – jeden ze soudobých směrů neoklasické makroekonomie, který obhajuje názor, že peněžní soustava je zákl. mechanismem zajištujícím automaticky v dlouhodobém výhledu úpravy koupěschopné poptávky. M. vystupuje jako soupeř a nositel kritické vlny proti neokeynesismu, který považuje tržní ekonomiku za vnitřně nestabilní systém a požaduje její stabilizaci prostřednictvím vládní hosp. politiky. Zastánci m. využívají kvant. teorii peněz proti standardnímu keynesovskému makroekon. modelu tvorby národního důchodu. Obhajují tezi, že existuje úzká příčinná závislost mezi kolísáním peněžní masy a cenami, a prosazují čistě peněžní koncepci příčin inflačního procesu a monetární teorii cyklu. Hlavní příčiny krizových jevů nezaměstnanosti, inflace a jiných disproporcí jsou v pojetí m. spojovány s chaotickým kolísáním peněžní masy, které je vyvoláno manipulacemi státu stimulujícího úhrnnou poptávku. M. je spjat zvl. s teor. koncepcí chicagské ekon. školy, označované též jako chicagský libertarianismus, v jejímž čele je M. Friedman. Pro zastánce m. jsou peníze nejen základem teor. analýzy, ale také ekon. prognózování a hlavním nástrojem státu (kdežto v keynesovských modelech je v popředí dynamika investic, spotřebních výdajů, úspor a hlavní důraz se klade na stimulující funkci fiskální politiky státu). Doktrína m. prošla ve svém vývoji několika etapami. Friedmanova interpretace kvant. teorie peněz se liší od tradičních teorií svými předpoklady, analytickým aparátem a formou výkladu. Snaha rehabilitovat kvant. teorii peněz, využít ji ke zvl. interpretaci fungování kap. ekonomiky se odráží i v růstu zájmu o neowalrasovské modely všeob. tržní rovnováhy. Koncepce m. výrazně ovlivnily pojetí hospodářské politiky a praktická opatření vládních orgánů zvl. v USA, Velké Británii, SRN, Japonsku a Chile.

monetarism monétarisme Monetarismus monetarismo

Literatura: Friedman, M.: Essays in Positive Economics. Chicago 1953; Samuelson, P. A.Nordhaus, W. D.: Ekonomie. Praha 1991; Sojka, M. ed.: Dějiny ekonomických teorií. Praha 1991; Vlček, J. ed.: Výkladový lexikon pojmů tržní ekonomiky. Praha 1992.

Marie Cikánková