Důchod národní

důchod národní – ukazatel sloužící k měření výkonnosti nár. hospodářství. Ve statistikách nár. účtů je to vlastně GNP vypočítaný důchodovou metodou, od něhož jsou odečteny odpisy ze znehodnocení kapitálu (tzv. amortizace). Když se zjišťuje GNP důchodovou metodou, sečtou se všechny platby firem výrobním faktorům (práce, půda, kapitál) a přičtou se zisky firem ve zvoleném období (zpravidla za rok). Platby firem výrobním faktorům mají povahu důchodů. Při použití důchodové metody se započítávají jako zdroje GNP, označovaného rovněž jako „hrubý národní důchod“, následující důchody či náklady: mzdy a další platy zaměstnancům, čistý úrok, rentové důchody osob, nepřímé daně z podnikání, odpisy, důchod firem mimo korporace a zisky korporací před zdaněním.

Aby ve výpočtu nedocházelo k duplicitám, nezapočítávají se mezi platby výr. faktorům platby spojené s dodáváním meziproduktů. K vyloučení těchto duplicit byla vypracována metoda přidané hodnoty. Přidaná hodnota je rozdíl mezi prodeji (tržbami) firmy a jejími nákupy materiálů, polotovarů a služeb od ostatních podniků. Metoda přidané hodnoty zajišťuje, že se do d.n. započítávají pouze ty náklady firem, které mají povahu plateb výr. faktorům, že jsou vyloučeny všechny platby jiným firmám. Jestliže se od GNP vypočítaného důchodovou metodou odečtou odpisy ze znehodnocení kapitálu, získá se d.n., označovaný rovněž jako „čistý národní produkt“. Ten však lze získat rovněž tak, že se od GNP vypočítaného produktovou metodou odečtou odpisy.

Pojem d.n. byl používán rovněž ve statistikách centrálně plánovaných ekonomik zemí „reálného socialismu“, a to podle metodik založených na marx. polit. ekonomii, jejichž základem je rozlišování mezi tzv. produktivními činnostmi, které vedou ke vzniku materiálních statků, a neproduktivními činnostmi, mezi něž je zařazována většina služeb. Výsledky neproduktivních činností podle tohoto pojetí nevytvářejí novou hodnotu a do d.n. se nezapočítávají. Palcové pravidlo, tedy velmi hrubý odhad, říká, že d.n. získaný podle marx. metodiky je u středně vyspělých zemí asi o 25–30 % nižší než d.n. vypočítaný metodikou statistik nár. účtů.

national income revenu national; revenu d'Etat Sozial produkt, Nationaleinkommen reddito nazionale

Literatura: Dornbusch, R.Fischer, S.: Macroeconomics. New York 1991; Hall, R. E.Taylor, J. B.: Macroeconomics. N.X. Norton 1988; Konečný, B.Sojka, M.: Moderní ekonomie. Praha 1991; Samuelson, P. A.Nordhaus, W. D.: Ekonomie. Praha 1991.

Milan Sojka