GNP

GNP – zkratka z angl. gross national product – čes. HNP neboli hrubý národní produkt, což je ve statistikách nár. účtů jeden z ukazatelů sloužící k měření výkonnosti nár. hospodářství. GNP zahrnuje finální statky a služby z výrobních faktorů (práce, půdy, kapitálu) občanů určité země nejen na jejím území, ale i v zahraničí. Počítá se tzv. produktovou metodou, při níž se sečítá hodnota všech statků a služeb, které firmy prodávají domácnostem, a od statků, které si firmy prodávají navzájem, se odečítá meziprodukt. Za meziprodukt jsou označovány takové vzájemné dodávky statků mezi firmami, které jsou v daném období (roce) uskutečněny a současně použity k další výrobě. Zákl. složky při při výpočtu GNP produktovou metodou jsou následující: 1. výdaje na osobní spotřebu, zahrnující nákupy statků dlouhodobé a krátkodobé spotřeby a služeb (výdaje na nové domy jsou jediným typem výdajů domácností, který se do jejich spotřeby nezahrnuje, a místo toho je započítáván do fixních investic); 2. hrubé domácí investice, kam se zahrnují pouze soukromé hrubé investice (nikoli investice vynaložené vládou), tj. veškeré nové fixní investice firem do budov a zařízení, bytové výstavby a přírůstků zásob statků (celkové investice jsou označovány jako hrubé, protože od nich není odečtena ta část investic, která slouží k obnově spotřebovaných kapitálových statků, tedy k náhradě znehodnoceného kapitálu); 3. státní nákupy statků a služeb, což jsou pouze výdaje na státní spotřebu a státní investice (nezapočítávají se sem tzv. transfery či transferové platby, což jsou různé typy soc. dávek, jako příspěvky v nezaměstnanosti, dávky soc. pojištění aj., protože nemají povahu nákupu statků a služeb); 4. čisté vývozy, představující saldo obchodní bilance země, které se vypočítávají jako rozdíl mezi celkovými vývozy a celkovými dovozy v daném roce. GNP lze zjišťovat také tzv. důchodovou metodou, kdy se sečítají veškeré faktorové platby firem a připočítávají se k nim zisky za dané období. GNP zjištěný touto metodou se obvykle označuje jako národní důchod.

Vedle GNP se často používá ukazatel GDP (z angl. gross domestic product), čes. hrubý domácí produkt (HDP), který zahrnuje hodnotu všech statků a služeb vyprodukovaných v daném období v rámci geogr. hranic země bez ohledu na to, jsou-li vyrobeny občany dané země nebo cizinci. GDP používají zejm. statistikové záp. Evropy, zatímco v USA dávají přednost GNP. Na vytvoření statistik nár. účtů, jejichž je GNP a GDP součástí, se výrazně podíleli angl. ekonomové R. Stone a J. E. Meade a am. ekonom S. S. Kuznets. Systém nár. účtů byl zformulován a doporučen ke zjišťování výkonnosti nár. hospodářství OSN v r. 1952. V ekonomikách s centrálně řízeným hospodářstvím se používal nikoliv GNP (HNP), ale tzv. společenský produkt (původně úhrný společenský produkt). Od GNP se odlišoval tím, že: 1. zahrnoval pouze produkci výrobní sféry (produktivní sféry), tj. zemědělství, průmyslu, stavebnictví, nákladní dopravy, event. obchodu a některých tzv. materiálních služeb; 2. počítal se metodou hrubé výroby; 3. započítával i meziprodukty, takže čím více meziproduků bylo potřeba k výrobě finálního produktu, tím více „rostl“ GNP v social. zemích.

GNP PNB Bruttosozialprodukt P. N. L., prodotto nazionale lordo

Literatura: Samuelson, P. A.Nordhaus, W. D.: Ekonomie. Praha 1991.

Milan Sojka