Názor

názor – vyjádření vztahu, postoje, stanoviska k určitému jevu, obvykle verbalizované. Je to pojem velmi blízký pojmu mínění. Často jsou oba pojmy používány jako synonyma, obvykle se však termín n. používá spíše ve vztahu k jednotlivostem, resp. k méně komplexním jevům. N. se stejně jako mínění opírají o racionální i o emocionální složky, jsou složitě objektivně i subjektivně podmíněny a vyjadřují alespoň potenciálně odlišná, diskusní stanoviska. Z hlediska soc.-psychol. koresponduje pojem n. s pojmem postoj, resp. s jeho verbálním vyjádřením.

view, opinion avis, opinion Meinung, Ansicht opinione, parere

Literatura: viz mínění, mínění veřejné.

Ivan Tomek