Nevědomí kolektivní

nevědomí kolektivní – hlubší vrstva nevědomí, jejíž obsah je člověku vrozen, tvoří jej jakási „paměť lidstva“. N.k. je klíčovým pojmem analytické psychologie C. G. Junga. Není totožný s pojmem „osobní nevědomí“ klasické psychoanalýzy S. Freuda. N.k. obsahuje pudy a tzv. archetypy. Projevuje se především v archaických fantazijních obrazech, které jsou jakýmsi stavebním materiálem pohádek, mýtů a náb. představ, ale i zvláštního druhu snů, a je odpovědné za tvorbu archetypických symbolů.

N.k. má svou vlastní autonomní dynamiku, která se projevuje ve snech, fantaziích a vizích. Jejich společným jmenovatelem je symbol, o kterém se předpokládá, že se vynořuje z hlubin n.k.. To představuje „vnitřní kosmos, který je stejně nekonečný jako kosmos vnější“, zahrnuje v sobě psych. zkušenost lidstva a je zcela neutrální. Teprve v konfrontaci s vědomím nabývají jeho obsahy určení a hodnoty. Prostřednictvím archetypů z něho hovoří „nefalšované hlasy přírody“ (J. Jacobi, 1957). Proto také Jung nazývá n.k. „objektivně psychickým“. Symboly, které z něho vystupují, mají především povahu náb. obrazů, což jsou ve své podstatě kolektivní představy vycházející z pradávných snů lidstva a jeho tvořivé fantazie. Objevují se i ve spontánní výtvarné produkci osob psych. normálních, jakož i neurotiků a psychotiků. Mýty a rity starých národů vystupují v nových souvislostech i v současné civilizaci, v dnešní individ. tvorbě symbolů. Symbol je „transformátorem psych. energie“, má více významových rovin a jeho obsah není možno nikdy plně vyjádřit slovy. Složkou n.k. jsou dále pudy, vrozené vzorce účelového chování. Činnost psýché, nevědomá i vědomá, má svůj energetický zdroj, jímž je libido. Archetypický sen jako symbol vyjadřuje určitý vnitřní konflikt jedince, ale i jeho řešení, neboť v dynamice n.k. je i jakýsi program individuace, sjednocování protikladů. Činnost n.k. je analogická náb. činnosti.

collective unconsciousness inconscient collectif kollektives Unbewusste inconscio collettivo

Literatura: Jung, C. G.: Über die Psychologie des Unbewussten. Zürich 1948.

Milan Nakonečný