New Deal

New Deal – čes. nový úděl (či nové rozdání karet), pojem, který se nepřekládá a který poprvé použil Franklin Delano Roosevelt po své nominaci na funkci prezidenta USA za Demokratickou stranu ve slovech: zavazuji vás a zavazuji i sebe připravit pro americký lid nový úděl; ať jsme všichni, kteří jsme zde přítomni, proroky nového řádu, státnické kompetence a odvahy. N.D. pak začal být používán jako označení reformního programu Rooseveltovy vlády (1934–1939). Cílem N.D. bylo překonat hosp. krizi zejm. prostřednictvím státních zásahů do ekonomiky. První fáze N.D. (prvních sto dní) započala hned po nástupu Roosevelta do funkce 4. března 1933. Byla zahájena vyhlášením tzv. bankovních prázdnin a rekonstrukcí celého bankovního systému (posílení úlohy federálních rezervních bank, jmenování vládních zmocněnců do nejdůležitějších finančních korporací atd.). Byl zakázán vývoz zlata, stříbra i am. měny. Další opatření se týkala snížení státních výdajů v oblasti mezd státních zaměstnanců a důchodů. Zároveň byly vyčleněny obrovské finanční prostředky na boj s nezaměstnaností, ať již prostřednictvím organizace pracovních táborů mladých lidí pro veř. práce či poskytováním finančních částek na řešení nezaměnstnanosti v jednotlivých státech Unie. Klíčovými zákony prvních sta dní se staly Agricultural Adjustment Act neboli AAA (Zákon o regulaci zemědělství) a National Industrial Recovery ActNIRA (Zákon o národní obnově průmyslu). V zemědělství vláda poskytovala zvl. prémie za snížení osevních ploch a stavu skotu, vykupovala přebytky apod. V průmyslové politice podnítila jednání o řešení problémů mezi vládou a velkými podniky. Byly vypracovávány tzv. kodexy čestné konkurence, které pro všechna důležitá odvětví stanovovaly produkční kvóty, ceny, rozdělení trhů. Většinou také obsahovaly dohody o min. mzdách, zákazu dětské pracovní síly i max. pracovní doby. Zaměstnanci získali právo na kolekt. odpor. Posledním význ. počinem první fáze N.D. bylo vytvoření státního monopolu v údolí řeky Tenessee (Tenessee Valley AuthorityTVA), zaměřeného především na energetiku (přehrady, vodní elektrárny).

Řada Rooseveltových opatření narazila na odpor. Nejzávažnější bylo prohlášení Nejvyššího soudu o neústavnosti jak NIRA, tak AAA. Rooseveltův pokus řešit celou situaci reorganizací soudnictví (zejm. šlo o to, aby prezident mohl jmenovat nové ústavní soudce místo členů, kteří dosáhli 70 let a zůstávali ve funkci) neprošel (problém se nakonec vyřešil postupným dobrovolným odchodem soudců z funkcí). V r. 1935 vyhlásil Roosevelt druhý N.D. – dalších sto dní zaměřených především na soc. zákonodárství a podporu zaměstnanosti. Vznikl Wagnerův zákon, který umožňoval svobodné sdružování v odborech, právo na kolekt. smlouvy a kolekt. odpor, a Zákon o sociální péči. Politika N.D. se setkávala s masovou podporou obyv. zejm. v prvním volebním období F. D. Roosevelta. Většina historiků se shoduje v tom, že N.D. obnovil naději Američanů v nejkritičtější situaci jejich dějin, posílil víru v am. demokracii a zabránil soc. výbuchu. Kritikové z řad neoliberálů se zaměřují především na neúnosné zásahy státu do podnikání, faktické posílení pravomocí prezidenta v ekon. oblasti a zároveň zpochybňují ekon. výsledky (po prudkém hosp. růstu v r. 1936 následovala recese v l. 1937 a 1938). Nejnovější kritika bývá spojována s posílením vlivu jižních „demokratů“ (tradičně od války Severu proti Jihu protirepublikánských) v rámci Demokratické strany. Tento vliv a spojenectví, bez něhož nemohl Roosevelt své reformy prosadit, měly údajně dlouhodobě negativní dopad na řešení otázek rasové rovnoprávnosti.

New Deal New Deal New Deal New Deal

Literatura: Brogan, D. W.: The Era of F. D. Roosevelt. New Haven 1950; Eden, R.: The New Deal and Its Legacy: Critique and Reappraisal, Westport, Connecticut 1989; Fraser, S.Gerstle, G. eds.: The Rise and Fall of the New Deal Order, 1930–1980. Princeton 1989; The Public Papers and Adresses of F. D. Roosevelt. New York 1938; Rauch, B.: The History of the New Deal 1933–1938. New York 1944; Schlesinger, A. M. jr.: The Coming of the New Deal. Boston 1958.

Vladimíra Dvořáková