Odd Fellow

Odd Fellow – specif. hnutí, podpůrná charitativní a svépomocná větev zednářství. Vícevýznamové angl. slovo „odd“ je překládáno jako „přespočetný“ – tedy Odd Fellows jsou „Přespočetní bratří“ (chybně „Odlišní bratří“). Původně šlo o podpůrné spolky tovaryšů a dělníků, kteří nebyli vzati do kamenických cechů. První jejich popis podal D. Defoe. Hnutí reorganizoval T. Wildey, uctívaný jako zakladatel řádu. V čes. zemích a v Rakousku vůbec byla první společnost O.F. založena r. 1905 W. Wertheimerem. Již předtím však vznikaly čes. a slov. organizace O.F. v USA. Zde byl nejvýzn. oddfellowem Čermák. Oddfellowské kluby byly původně utrakvistickými organizacemi, později byly organizovány na národnostním principu. Vycházely z tzv. přirozeného náboženství, z masarykismu, náb. tolerance a pacifismu, věnovaly se charitativní a vlastivědné činnosti, působily jako debatní kroužky. Šlo o „mužské řády“, jejichž obdobou byly tzv. Rebecca clubs, sdružující na obdobných principech ženy. Členská základna byla většinou tvořena živnostníky a inteligencí. V Čechách zanikly na počátku okupace. Připomínkou zednářství je jednoduchý vstupní rituál evokující účel řádu (pomáhat nuzným, navštěvovat nemocné, podporovat vdovy a pohřbívat zemřelé), systém tajných znamení umožňující žádat pomoc od jakéhokoliv oddfellowa i vícestupňová struktura zavěcení.

Odd Fellow Odd Fellow Odd Fellow

Literatura: Hnátek, V.: Náš řád v Americe a jeho odnož v Československu. Přátelství, 1932, č. 11–12.

Časopisy: Přátelství, 1938; Die Kette.

Jiří Linhart