Odměna a trest

odměna a trest – pojem používaný ve 2 významech: 1. v s-gii jako nejobecnější označení pro zákl. sankce, jež používají všechny společnosti, společenství či skupiny k tomu, aby motivovaly své členy k dodržování norem a respektování hodnotového řádu a omezovaly a minimalizovaly jejich porušování a nedodržování; 2. v psychologii, zejm. behavioristické, ve specifičtějším významu odměna označuje pozitivní podnět, který je schopen uspokojit určitou potřebu a který vyvolává libost, trest označuje podnět, který naopak vyvolává bolest nebo obtíže. Nepřítomnost odměny může působit jako trest a vyhnutí se trestu jako odměna. Chování, které je opakovaně odměňováno, má vyšší pravděpodobnost opakování. Mluvíme pak o  sociálním zpevňování, které je význ. motivačním fenoménem. Opakem zpevnění je „vyhasínání“ (reakce na určitý podnět, která není zpevňována). Obvykle se rozlišuje tzv. primární zpevňování, kdy odměnou je dosažení potravy, uspokojení sexuálního pudu a dalších primárních potřeb, a sekundární nebo také soc. zpevňování. Tento druhý typ zpevňování nabývá na významu s rostoucím věkem. Roli soc. zpevňování, tedy odměn, hrají chvála, uznání, láska, náklonost, pocty a vyznamenání, souhlas skupiny atd. Soc. odměny mohou mít podobu materiální, verbální a neverbální, v novodobých společnostech jsou univerzálním zpevňovatelem peníze. Soc. chování, které je pravidelně a systematicky odměňováno, se fixuje a udržuje, to, které je trestáno, se utlumuje a mizí. Pojmy o. a t. v tomto významu jsou velmi podstatné v Homansově teorii elementárního chování a v teorii sociální směny. V rámci soc. psychologie a zejm. teorie sociálního učení byly tyto pojmy zavedeny a definovány především B. F. Skinnerem, A. Bandurou, N. E. Millerem a J. Dollardem. Jsou obvyklé také v kontextu reflexologie I. P. Pavlova.

reward and punishment récompense et peine Belohnung – Bestrafung compenso e sanzione

Literatura: Homans, G. C.: Social Behaviour. Its Elementary Forms. New York 1961; Homans, G. C.: Behaviorism and After. In: Giddens, A.Turner, J. H. eds.: Social Theory Today. Stanford 1987; Skinner, B. F.: The Behaviour of Organism. New York 1938; Skinner, B. F.: Beyond Freedom and Dignity. New York 1971.

Miloslav Petrusek