Paleodemografie

paleodemografie – též prehistorická demografie – součást demografie zabývající se populačním vývojem v prehistorii na základě archeologického a paleantropol. materiálu. Metody paleodemogr. výzkumu rozvinuli zejm. maďarští autoři G. Ascádi a J. Némeskéri (1970). Jsou založeny na studiu zachovaných lidských koster z odkrytých pohřebišť. V Československu lze tuto metodu použít pro období od 6. do 12. st. P. ověřuje např. hypotézy o vývoji úrovně plodnosti a úmrtnosti (naděje dožití se trvale pohybovala v mezích 22–25 let, dlouhodobější pokles pod tuto hranici znamenal postupné vymírání populace).

palaeodemography paléodémographie Paläodemographie paleodemografia

Literatura: Neústupný, E.: Demografie pravěkých pohřebišť. Praha 1983; Stloukal, M.: Pravěké a raně středověké populace. Demografie, 17, 1975.

Zdeněk Pavlík