Pasport sociální

pasport sociální – (z fr. passeport = pas, průvodní list) – dokument shrnující standardizovaným způsobem zákl. popisné výsledky soc. analýzy určitého spol. útvaru, např. prům. podniku, města nebo regionu. Je druhem sociální zprávy. P.s. je tvořen souborem údajů (hodnot ukazatelů) charakterizujících soc. situaci daného útvaru (viz profil sociální) a analytickými komentáři. Metodika p.s. je programem standardizované soc. analýzy spol. jednotek příslušnéh druhu. Předpokládá využití údajů z evidence, statistiky a s-gických šetření.

social passport fiche sociale sozialer Pass, Sozialpass passaporto sociale

Literatura: viz zpráva sociální.

Michal Illner