Profil sociální

profil sociální – (z it. profilo = průřez) – soubor konkrétních hodnot, které vystihují podstatné soc. charakteristiky určité spol. jednotky. V obdobném významu se někdy užívá termín pasport sociální. Může jít např. o p.s. prům. podniku, obsahující zákl. údaje o složení pracovního kolektivu, pracovních podmínkách, podnikovém soc. klimatu a soc. politice, o p.s. města, regionu aj. Soubory ukazatelů, jež jsou základem p.s., bývají pro jednotky stejného druhu standardizovány jako součást informačních soustav. P.s. se sestavují jako informační podklad pro sociální politiku, mohou být součástí soc. analýzy a sociálních zpráv. Jejich přednost spočívá v tom, že zachovávají veškerou vstupní informaci a poskytují ji ve standardní formě, nevýhoda v tom, že vzhledem ke své mnohorozměrnosti neumožňují sledované jednotky jednoznačně srovnávat a hodnotit. Proto se p.s. někdy redukují vytvářením syntetických ukazatelů nebo výběrem klíčových ukazatelů.

social profile profil social Sozialprofil profilo sociale

Literatura: viz zpráva sociální.

Michal Illner