Podvědomí

podvědomí – obecně mezistupeň mezi vědomím a nevědomím. Jedná se o psych. obsahy, které jsou ve vztahu k vědomí latentní a mohou se za určitých okolností stát vědomými. Termín p. je užíván někdy jako významový ekvivalent Freudova termínu „předvědomí“ a dále ve vztahu k tzv. psych. automatismům a tzv. „subliminální“ neboli podprahové percepci. Podprahové podněty jsou slabé podněty, které nejsou uvědomovány, nicméně mohou mít psych., např. motivační vliv. Tzv. podprahová percepce je stále předmětem polemik, avšak svými experimenty ji prokazuje N. F. Dixon (1955) a další. Představitel parapsychologie F. W. H. Myers (1900) užívá pro vysvětlení některých parapsychol. jevů termín „podvědomé já“. Předvědomím rozumí Freud všechny psych. obsahy, které v daném okamžiku nejsou aktivovány, ale mohou vstoupit do vědomí bez vnitřního odporu (na rozdíl od nevědomých obsahů). Mimo tento výkladový rámec psychoanalýzy se pojem p. používá jen příležitostně ve vztahu k automaticky probíhajícím, mechanickým činnostem nepodléhajícím přímé kontrole vědomí, jako jsou různé druhy návyků, které ovšem mohou nabýt zobecnělé podoby, jestliže jsou motivovány často se vyskytujícími faktory. V této souvislosti může být p. i zdrojem vzorů chování.

subconsciousness subconscience Unterbewusstsein, Unterbewusstes subcosciente

Literatura: Bumke, O.: Das Unterbewusstsein. Leipzig 1926.

Milan Nakonečný