Pop-music

pop-music – (z angl. popular music = populární hudba) – pojem používaný od nástupu rockové hudby, tzn. zhruba od 50. l. pro moderní populární hudbu nebo pro její část: 1. nejčastěji se p.m. chápe jako specif. součást veškeré moderní populární hudby, jako produkce orientovaná na max. masový divácký a posluchačský úspěch, tzn. že zde cílem tvůrců (autorů i interpretů) a producentů je tvorba „hitů“ (mimořádně oblíbených písní a nahrávek), přičemž jde o stylově žánrovou oblast tzv. středního (hlavního) proudu současné populární hudby se soc. zajímavými souvislostmi (viz např. kult hvězd, zejm. pěveckých, ale také muzikantských); 2. v poněkud širším významu jde o celou moderní populární hudbu zahrnující vedle již zmíněného středního proudu také rock, folk, country, disco, jazz, šansony, swing atd.; 3. v nejširším významu je p.m. celá oblast populární hudby, chápaná jako nonartificiální nebo také zábavná (lehká) hudba, do které patří také dechovka, opereta, muzikál, lidová píseň (folklór), tzv. vyšší populár atd. Hist. je p.m. produktem 20. st., souvisí se vznikem a rozvojem průmyslu volného času a masové komunikace. Ze s-gického hlediska je p.m. především soc.-ekon. subsystémem založeným na komercializaci kultury, profesionalizaci (či alespoň poloprofesionalizaci) tvůrců i interpretů, tvorbě hudebních hodnot stimulované studiem nabídky a poptávky a podpořené mohutnou org. i technickou mašinérií masmédií. To ji též odlišuje od analogických hudebních žánrů, které tyto soc. charakteristiky buď nemají vůbec, nebo je mají v malé míře. Do oblasti p.m. mohou být specif. způsobem vtaženi i interpreti, tvůrci a díla tzv. vážné hudby. Pro vývoj p.m. měly důležitý význam takové tech. novinky, jako rozhlas, gramofon, magnetofon, televize, film či video, stejně jako vytvoření a činnost spol. institucí, jako jsou gramofonové firmy, filmové společnosti, televizní a rozhlasové stanice, manažersko-producentské útvary, uměl. agentury, hudební vydavatelství apod. (viz komunikace masová, kultura masová).

pop music musique pop Popmusik musica pop

Miroslav Foret