Kultura masová

kultura masová – kult. výtvory a produkce určené pro masy lidí anebo jimi samými produkované, vycházející z jejich potřeb a vkusu. Podle A. Kłoskowské je podstatou k.m. sdělování obdobných či identických obsahů z malého počtu zdrojů velkým masám příjemců, jakož i jednotlivé formy hry a zábavy velkých mas lidí. K.m. vynikla jako druhotný produkt prům. revoluce, industrializace a urbanizace a je úzce spjata s využitím prostředků masové komunikace. Současná společnost většinou výrábí i spotřebovává v masovém měřítku; existence k.m. a prostředků masové komunikace je produktem této situace a zároveň aktivním nástrojem jejího utváření. Rozvoj k.m. ovšem do jisté míry omezuje individ. kult. potřeby a projevy a preferuje méně náročné žánry a obsahy, což bylo vždy předmětem její kritiky. Ve 20. st. se tato kritika začala výrazněji diferencovat. Kolísá od vysoce pozitivních poloh k poloze krajně negativní. Formují se tři zákl. názorové linie: optimistická, pesimistická a melioristická. O klasifikaci k.m. se pokusili D. McDonald, C. Greenberg, T. S. Eliot, I. Howe, D. Riesman J. Ortega y Gasset, G. Seldes aj. Na přelomu 19. a 20. st. se k.m. stává předmětem s-gické analýzy a je zkoumána jako funkce určitého typu společnosti a jejích potřeb (F. Tönnies, L. Wirth, H. G. Blumer). Později vznikla empir. škola (P. F. Lazarsfeld, E. Katz). Při zkoumání k.m. se většinou sleduje kvantitativní stránka a míra standardizace. V současné době existuje několik rovin výkladu k.m: a) je to hist. vzniklý typ kultury charakteristický pro soudobou společnost (viz kultura masové společnosti v pojetí E. van den Haaga), chápaný na jedné straně jako disfunkční fenomén (D. McDonald, R. K. Merton), na straně druhé jako nástroj šíření kult. hodnot mezi nejširší vrstvy a vytváření prostoru pro rozvoj lidské individuality (E. A. Shils), b) je souhrnem kult. hodnot svým obsahem a formou přizpůsobených možnostem osvojování nejširšími vrstvami, což je pojetí k.m. jako náročné kultury, spojené s předpokladem existence více úrovní tvorby kult. hodnot podle kategorií příjemců (highbrow culture, middlebrow culture, lowbrow culture), c) je souhrnem kult. hodnot šířených prostřednictvím masové komunikace (A. Kłoskowska) nebo kult. hodnot osvojených nejširším publikem (L. Żygulski).

mass culture culture de masse Massenkultur cultura di massa

Literatura: Kłoskowska, A.: Masová kultura. Praha 1967; viz též komunikace masová, komunikace sociální.

Šárka Vítová