Populacionistika

populacionistika – též populační věda, tzn. věda o obyvatelstvu. Pojem p. po určitou dobu konkuroval termínu demografie. Je to překlad něm. „Bevölkerungslehre“. Poprvé tento pojem použil Ch. Bernoulli v r. 1841. V čes. demogr. literatuře jej propagoval A. Boháč, v současné době se však od jeho používání upouští.

population studies études de population Bevölkerungslehre scienza della popolazione

Literatura: Šubrtová, A.: Antonín Boháč – život a dílo. In: Sborník Národního muzea v Praze, řada A. Praha 1977.

Zdeněk Pavlík