Obyvatelstvo

obyvatelstvo – soubor lidí žijících na určitém území (státu, kraje, města apod.). Někdy se o. překrývá s vymezením pojmu populace, ale v zásadě se o. může skládat z různých populací a také etnik nebo národů. Charakter o. bývá méně trvalý, sekundární, právě proto, že je více svázán s určitým územím než s typem populace. V praxi se však často používají pojmy o. a populace jako synonym už proto, že jen výjimečně jsou k dispozici údaje za jednotlivé populace. Údaje za o. se zjišťují prostřednictvím administrativně-správního aparátu. O. určitého území většinou tvoří společnost nebo lokální společenství. Proto je o. často charakterizováno znaky identifikujícími soc. strukturu. Za zákl. charakteristiky o. se považují: etnické a národnostní složení, rozmístění do zákl. sídelních jednotek, jeho hustota, struktura podle pohlaví, věku, zdravotního stavu, ekon. aktivity, soc. příslušnosti, profese, zaměstnání, vzdělání, event. mateřského jazyka, náb. vyznání, stupně gramotnosti, rodinného stavu, postavení v rodině a dalších rodinných charakteristik. Z hlediska ekon. je o. rezervou pracovních sil a dělí se především na předproduktivní, produktivní a postproduktivní složku. Pro s-gii identifikují všechny uvedené znaky o. vrstvy společenské struktury, které jsou z daného hlediska homogenní. S-gie též zkoumá, jak se o. daného území přetváří v přirozené komunity nejrůznějšího druhu (rodiny, pracovní a zájmové skupiny apod.). Ve sčítání lidu se rozlišují hlavní kategorie o. podle vztahu k určitému místu, např. podle přítomnosti, bydliště, práce, domovského práva (viz obyvatelstvo bydlící, obyvatelstvo přítomné).

population habitants, population Bevölkerung popolazione

Literatura: viz demografie, sčítání lidu.

Zdeněk Pavlík