Preference

preference – (z lat. praeferro = dávám přednost) – ve obecnějším smyslu soc. chování, které podle nějakých kritérií a z nějakých důvodů zvýhodňuje některá individua na úkor jiných (pak se p. dostává do těsné souvislosti s makrostrukturálními termíny a problémy, jako jsou meritokracie, soc. spravedlnosr, rovnost šancí, hodnocení výkonu, askripce a další), anebo demonstruje příklon k určitým hodnotám, názorům apod. Ve specif. smyslu je p. pojem sociometrie, v níž vyjadřuje míru emocionální přitažlivosti individua pro jiné a naopak. Tato přitažlivost je obvykle měřena počtem a intenzitou výběrů nebo odmítnutí, které individuum provádí nebo které jsou ve vztahu k němu provedeny v sociometrickém testu. Teor. koncept sociometrické p. nebo obecněji preferenčního chování zdůvodnila H. H. Jenningsová, která poukázala na to, že v soc. prostoru individua, který je tvořen obrovským množstvím lidí, s nimiž jedinec vstupuje přímo či zprostředkovaně do kontaktu, je nezbytné provádět výběr. Protože individuum nemůže zůstat ke svému soc. prostoru neutrální, probíhá proces výběru, založený na p., jako proces jejího zesilování, oslabování, vzniku a zániku. P., které jedinec provádí, se tedy liší intenzitou, jež sama závisí především na tom, jakou váhu objektu p. individuum samo přisuzuje, ale i na dalších okolnostech.

preference préférence Präferenz preferenza

Literatura: viz sociometrie.

Miloslav Petrusek