Chování preferenční

chování preferenční – verbální nebo reálné chování, jímž individuum vyjadřuje svou volbu založenou na sympatii – antipatii a v širším smyslu míru své zainteresovanosti na určité osobě, skupině, ideji nebo věci. Pojem ch.p. je jedním z podstatných definičních znaků sociometrie jako teorie i metody. Právě sociometrie se zabývá teorií a zvl. měřením preferenčních nebo sociopreferenčních vztahů (viz preference), tj. vztahů emocionálního přitahování či odpuzování, antipatie, sympatie či indiference. Tyto sociopreferenční vztahy se sociometrie snaží kvantifikovat a graficky zobrazit pomocí sociometrického testu a sociogramů.

preference behaviour comportement préférentiel soziometrische Präferenz, Präferenzverhalten comportamento preferenziale

Miloslav Petrusek