Sociogram

sociogram – grafické zobrazení sociometrické či sociopreferenční struktury, které poprvé navrhl J. L. Moreno (viz sociometrie, preference). Grafickým symbolem muže je obvykle trojúhelník, ženy kruh, pozitivní výběry se označují plnou čarou, negativní přerušovanou, vzájemné výběry zdvojeně. Používá se tzv. s. hierarchický, v němž se individua situují na rovnoběžkách – na dolní jsou individua izolovaná a opomíjená, tedy nevybíraná, a vzestupně jsou seřazována individua s vyšším až nejvyšším počtem obdržených sociometrických voleb. Zcela nahoře jsou tzv. sociometrické hvězdy, tj. osoby s nejvyšším sociometrickým statusem. Jiným typem je tzv. kruhový nebo koncentrický s. Individua jsou v něm situována na řadu soustředných kružnic, izoláty jsou na okraji, hvězdy ve středu. Pro konstrukci s. platí, že čáry označující výběr se mají jen min. protínat, aby sociometrická struktura byla přehledná. Východiskem konstrukce s. je sociometrická matice, která umožňuje řadu kvant. operací, např. výpočet tzv. sociometrických indexů, a několik dalších variant prezentace výsledků sociometrického testu.

sociogram(me) sociogramme Soziogram sociogramma

Literatura: viz sociometrie.

Miloslav Petrusek