Procesy politické

procesy politické – obecně široce koncipované veř. soudní procesy, které nejsou prováděny s cílem spravedlivého odsouzení obžalovaných, nýbrž za účelem propagandy. Jsou zpravidla realizovány zdánlivě oprávněnými právními postupy, ale jejich průběh a výsledek jsou předem domluveny mezi polit. vedením, soudci, prokurátory, obhájci a nezřídka i obžalovanými. Obžalovaní jsou proto zvl. způsobem „připraveni“, aby mohli být svět. veřejnosti a domácímu obyv. předvedeni jako doznávající se „zločinci“. Při „přípravě“ se většinou používá fyzické a psych. mučení, jehož součástí je brain-washing (vymývání mozků). Celý proces se stává hlavním tématem masmédií. P.p. jsou prostředkem teroru diktátorských států vůči vlastnímu obyv. Jejich oběťmi bývají buď polit. odpůrci, nebo vysocí státní a straničtí funkcionáři. P.p. jsou nástrojem boje o moc a zároveň mají účel svést na jejich oběti zodpovědnost za polit. a hosp. problémy. Nejznámější jsou polit. procesy v social. státech v epoše stalinismu, i když je jako nástroj používaly a používají i jiné režimy. První z p.p., proces proti eserům, byl organizován už V. I. Leninem v r. 1922. Teprve za J. V. Stalina však p.p. nabyly obrovského rozsahu a změnil se jejich směr, protože jejich oběťmi se staly osoby loajální vůči sov. moci i vedoucí osobnosti sov. moci. První vlna těchto p.p. proběhla na přelomu 20. a 30. l. (v r. 1928 šachtinský proces a v r. 1930 proces proti tzv. průmyslové straně). Tyto procesy byly namířeny proti vedoucím pracovníkům a odborníkům v ekon. sféře. Největšími p.p. byly čistky stranického aparátu v l. 1936–38, tzv. trockistické procesy, v nichž bylo souzeno 64 obžalovaných, mezi nimi prominentní bolševici a Leninovi spolupracovníci, jako Zinověv, Kameněv, Radek, Bucharin aj. M. S. Voslenský proto tuto vlnu procesů považuje za úspěšný pokus Stalinovy garnitury o likvidaci tzv. Leninovy gardy. Po vzoru SSSR a často za účasti sov. poradců proběhly p.p. po 2. svět. válce i v ostatních kom. zemích (1949 v Maďarsku Rajkův proces a v Bulharsku Kostovův proces, v Československu Slánského proces). V Rumunsku byli zatčeni V. Luca a A. Pauker, v Polsku W. Gomulka a v NDR F. Dahlem, k procesům však nedošlo.

political trials procès politiques Schauprozesse processi politici

Ivo Bayer