Brain-washing

brain-washing – (z angl. brain = mozek, wash = mýt) – doslova „vymývání mozku“, metafora odvozená z čínského výrazu pro „pročišťování mysli“, propracovaný, systematický přístup, resp. metoda totální přeměny lidské psychiky. Jedná se o systém přesné kontroly myšlení, vůle a psych. procesů ovlivňovaného jedince a o systém metodických intervencí, sledujících jeho radikální převýchovu, restrukturaci jeho osobnosti. Při b.-w. jde především o to, aby se ovlivňovaná osoba zcela zbavila předchozích návyků, zvyklostí, myšlenkových soudů a stereotypů, svého původního stylu jednání a přijala za svůj nově vnucený soubor myšlenek, přesvědčení, hodnot, názorů, někdy motorických návyků a dovedností. B.-w. se v některých textech považuje za menticidu, tj. organizovaný systém psychol. intervencí, kdy se násilím injektují myšlenky a slova do mysli oběti. V jiných souvislostech se zařazuje mezi systematicky propracované metody senzorické deprivace, tj. postupného omezování smyslových podnětů až k naprosté izolaci od senzorických stimulů vnějšího světa. Pro tento účel se navozují i kontinuální podmínky stresu pramenícího z vnějšího prostředí. Termín b.-w. zavedla E. J. Hunterová r. 1951 jako uvedený metaforický překlad. Jiní autoři (např. E. H. Scheirt, 1961) hovoří o „násilném přesvědčování“ a zdůrazňují nejen systematický tlak k přiznání chyb a omylů, ale i úsilí, jehož nejzazším cílem je „úplná náprava a převýchova osobnosti“. Myšlenková, světonázorová a hodnotová konverze má probíhat zpravidla ve třech etapách: 1. „rozmrazení“, tj. naprosté a dokonalé zpochybnění a vynulování dosavadních myšlenkových návyků; 2. „proměna“, tj. dobrovolné přijetí nových standard a hodnot; 3. „nové zmrazení“, konsolidace nových schémat a hodnot takovým způsobem, že jsou pociťovány jako zcela samozřejmé, platné odjakživa, vlastně původní. B.-w. se systematicky používal v 50. l. v Číně. Snaha o indoktrinaci novou ideologií a o zásadní změnu postojů a hodnotových struktur využívá především nitroduševní dynamiku pocitů viny, potřeby závislosti, identifikace a nacházení vlastní identity. Tyto procesy podrobně popsal známý dětský psycholog E. H. Erikson ve své knize o krizi dospívání M. Luthera. Z hlediska s-gie by mohl být b.-w. považován za násilnou metodu resocializace.

brain-washing lavage de cerveau Gehirnwäche lavaggio del cervello

Literatura: Erikson, E. H.: Young Man Luther. New York 1957; Hunter, E.: Brain-washing in Red China. New York 1951; Schein, E. H. ed.: Coercive Persuasion. New York 1961.

Michal Černoušek