Profesionalismus

profesionalismus – v užším významu, který do s-gie zavedla M. S. Larsonová, schopnost přeměny jednoho druhu vzácných zdrojů, totiž znalostí a dovedností, na jiný druh, totiž na soc. a ekon. odměny. Úsilí k dosažení p. je spojeno se snahou učinit zdroje, jimiž disponuje skupina, která prochází procesem profesionalizace (hodlá se profesionalizovat), opravdu vzácnými, a tím zvýšit jejich cenu na trhu práce a služeb. V tomto případě zachovat si p. znamená především udržet expertní pozici na trhu a vysoký status v systému soc. stratifikace. Prostředky, jimiž se p. dosahuje, jsou dnes především formální vzdělání, osvědčení, kvalifikační zkoušky, atestace, registrace atd. R. Collins v této souvislosti uvažuje o tzv. credential society (z angl. credential = diplom, pověřovací listina, doklad), aby ukázal na význam formálně osvědčovaného vzdělání v am. společnosti jako mimořádně význ. selektivního soc. mechanismu. Smyslem p. je nejen zkvalitnit některé spol. význ. aktivity, ale současně zajistit monopol na výkon těchto činností. P. proto úzce souvisí se sociální exkluzí a soc. uzavíráním. Různá povolání se přirozeně liší stupněm nároků, které jsou na jeho výkon kladeny. V moderních společnostech téměř není oblasti, která by se neprofesionalizovala. V totalitních společnostech proběhly procesy umělé profesionalizace spolu s procesy dysfunkční deprofesionalizace celých oblastí intelektuálních činností. P. ale ztrácel svoji výlučnou hodnotu.

professionalism professionnalisme Professionalismus professionalismo

Literatura: Collins, R.: The Credential Society: A Historical Sociology of Education and Stratification. New York 1979; Larson, M. S.: The Rise of Professionalism. A Sociological Analysis. Berkeley, Los Angeles, London 1977; Mc Donald, K. M.: Social Closure and Occupational Registration. Sociology, 19, 1985, č. 4.

Miloslav Petrusek