Prognóza podmíněná

prognóza podmíněná – nejčastěji používaný typ prognózy, postavený na závislosti předpovědí o vývoji nějakého jevu na měnících se podmínkách. Podmíněnost se často chápe jako nezbytný, definiční rys každé prognózy (každá by měla mít definovány podmínky své platnosti). Často se však stává, že podmíněnost nebývá dostatečně explicitně vymezená nebo že není korektní. Podmíněnost je definována vztahem „jestliže-pak“: jestliže dojde k specifikovaným změnám v infrastruktuře nebo v prostředí prognózovaného jevu, projeví se to specif. dopadem na samotnou prognózu. Např. prognostický model životní úrovně generuje alternativní prognózy spotřeby obyv. na základě alternativních předpokladů (podmínek) změn cenových a příjmových politik, prognózy rozsahu a struktury volného času jsou odvíjeny z měnících se podmínek změn v rozsahu nominálního pracovního času apod. Podmíněnost prognóz bývá někdy definována i pravděpodobností výskytu prognózovaných událostí vůči podmínkám jejich realizace. Prognózy bývají podmíněny i dalšími okolnostmi, např. pochopením předmětu, použitými metodami nebo dokonce mentálními, kult., epistemologickými, profesními a jinými charakteristikami svých tvůrců. Historie prognózování je plná příkladů, kdy servilnost prognostiků měla na charakter prognóz větší dopad než věcná a metodol. východiska jejich práce.

forecasting conditional pronostic conditionné bedingte Prognose previsione condizionata

Literatura: viz prognostika.

Fedor Gál