Revoluce buržoazní

revoluce buržoazní – pojem, jehož soustavné užívání je specifikou marx. spol. věd a který je vymezován jako revoluce, ve které buržoazie pojatá jako třída vystupuje proti feudálnímu spol. zřízení. Marx. historiografie za takovou revoluci považuje něm. reformaci a selskou válku 1525 a nizozemské povstání v 2. polovině 16. st. (oboje je tzv. raná buržoazní revoluce), angl. občanskou válku 1640–1660 a Velkou fr. revoluci konce 18. st. (oboje je tzv. buržoazní revoluce manufakturního období), revoluce v evrop. zemích r. 1830 a 1848 (buržoazní revoluce „průmyslového období“). Snaží se srovnávacím studiem nalézt obecně platný, zákonitý průběh revol. cyklu všech r.b., ale pramenné zprávy jsou nejprve interpretovány podle zamlčeného apriorně přijatého schématu r.b. (platí zejm. pro události 16. a 17. st.) a takto vzniklá historiografická fakta jsou pak srovnávána a je z nich abstrahován „zákonitý“ průběh r.b. Kritičtější historiografické školy nesouhlasí s klasifikací něm. selské války (zde nesouhlasí ani část marx. historiografie), nizozemského stavovského povstání a angl. občanské války jako r.b., popř. jako revoluce vůbec. Podle některých argumentací taková skupina (třída) jako buržoazie v 17. st. ještě ani neexistovala (viz např. P. Laslett). Naproti tomu je poměrně obecně rozšířeno označování Velká fr. „revoluce“ a „revoluce“ 1830 a 1848. Různé historiografické školy uznávají, že v nich vystupovala vyhraněná soc. skupina (třída) – buržoazie (např. E. Labrousse), usilující o větší podíl na polit. moci. Termín r.b. se ale mimo marx. historiografii užívá jen výjimečně (přitom něm. výraz bürgerlich a Bürgertum a fr. bourgeois a la bourgeoisie je širšího významu než čes. termíny buržoazní a buržoazie). Nelze ovšem popřít, že revoluce konce 18. a 1. poloviny 19. st. měly některé společné rysy a výsledky, jako je posílení občanského principu, vznikání nových zákonodárných orgánů, vyvázání venkovského obyv. z poddanství.

bourgeois revolution révolution bourgeoise bürgerliche Revolution rivoluzione borghese

Literatura: Bruckmüller, E.Döcker, U.Stekl, H.Urbanitsch, P.: Bürgertum in der Habsburger-Monarchie. Wien, Köln 1990; Hroch, M.: Buržoazní revoluce v Evropě. Praha 1981; Ponteil, F.: Les classes bourgeoises et l'avènement de la démocratie 1815–1914. Paris 1968.

Jan Horský