Rozvoj trvale udržitelný

rozvoj trvale udržitelný – čes. vyjádření angl. pojmu „sustainable development“, který se poprvé objevil ve zprávě Světové komise pro životní prostředí a rozvoj, založené r. 1984 a vedené Gro Harlem Brundtlandovou. Zpráva byla nazvána Our common future (Naše společná budoucnost) a byla schválena 42. zasedáním Valného shromáždění OSN v r. 1987. V jejím pojetí je r.t.u. takový vývoj lidské společnosti, který umožňuje žijícím generacím uspokojovat své potřeby tak, aby nebyly omezovány možnosti budoucích generací uspokojovat své potřeby. V podstatě jde o rozvoj, který současným i budoucím generacím zachovává možnost uspokojovat zákl. životní potřeby a přitom nesnižuje rozmanitost přírody a zachovává přirozené funkce ekosystémů. Podle značné části odborníků na životní prostředí je r.t.u. klíčovým principem pro řešení ekologické krize. Je jedinou, i když dosud jen vágně popsanou alternativou globální ekologické katastrofy. R.t.u. je cílový stav, který je ovšem třeba chápat (zcela v řádu jeho označení) jako nekončící proces udržování obnovené harmonické rovnováhy společnosti s životním prostředím. Dosažení r.t.u. předpokládá hluboké změny hodnotových orientací a životního stylu lidí, které by měly vést k omezení kvantitativního růstu materiálních parametrů (který v podmínkách konečné velikosti planety Země tak jako tak nemůže pokračovat bez omezení) a k rozvoji kvalitativních parametrů lidského života. Pojem r.t.u. bývá někdy kritizován pro neobratnost čes. pojmenování a neurčitost svého obsahu, jde však o velmi obecný princip, naplnitelný velkou variantou řešení, pro nějž nebyl zatím nalezen jiný čes. ekvivalent. Princip r.t.u. začal v čes. zemích prosazovat a rozvíjet bezprostředně po jeho mezinár. proklamaci Josef Vavroušek.

sustainable development maintenance du développement ständig erhaltbare Entwicklung sviluppo sostenibile

Jiří Plamínek