Ekosystém

ekosystém – jeden z klíčových pojmů ekologie, který poprvé definoval v r. 1935 A. G. Tansley jako soubor organismů a faktorů jejich životního prostředí v jednotě libovolné hierarchické úrovně. Od té doby prošlo používání termínu poměrně složitým vývojem. Dnes bývá e. chápán v zásadě dvojím způsobem: 1. jako účelově definovaná soustava živých a neživých složek, spjatých vzájemnými vazbami (v tomto pojetí nemusí mít e. nutně konkrétní ohraničení v prostoru a jeho vymezení je dáno pouze účelem a metodami výzkumu); 2. jako reálně existující, relativně samostatná funkční soustava živých a neživých složek, které jsou navzájem spojeny výměnou látek, tokem energie a předáváním informací, vzájemně se ovlivňují a vyvíjejí se v určitém prostoru a čase. V tomto pojetí hranice e. objektivně existují a úzce souvisejí s dosahem koloběhu látek, toku energie a předávání informací v e. Tomuto pojetí dobře odpovídá také termín biogeocenóza, který se vždy váže k určitému území a má být konkrétním, reálně existujícím objektem. Zásadním subsystémem biogeocenózy i e. je biocenóza (společenstvo živých organismů), která žije na určitém stanovišti, tj. v subsystému svého neživého prostředí, tzv. ekotopu. Biocenóza je zpravidla chápána jako ústřední subsystém e. Proto někdy do definic e. vstupuje i podmínka přítomnosti tří funkčně odlišných složek biocenózy, a to: 1. producentů, což jsou zejm. zelené rostliny, schopné vytvářet organické látky důležité pro výživu zbylých dvou složek biocenózy z jednoduchých anorganických látek; 2. konzumentů, tedy především živočichů, kteří se živí ostatními organismy; 3. dekompozitorů, kteří mj. rozkládají složité organické látky z těl odumřelých organismů a uvolňují látky jednodušší, které mohou být opět využity producenty. E. mají různou velikost v prostoru; za největší e. je považována biosféra, tj. soustava všech živých organismů této planety a jejich životního prostředí, i trvání v čase. Zákonitý sled změn v druhovém složení biocenóz a energomateriálových tocích v e., vedoucí k postupným zákonitým změnám jedněch e. v jiné, se označuje jako sukcese. Důležité je rozlišování e. přír. a přírodě blízkých, které jsou prostřednictvím primárních producentů (autotrofních organismů typu zelených rostlin) závislé na sluneční energii jako zdroji energie a jsou regulovány na základě „přirozených“ biofyzikálních informací (sem patří les, jezero, rybník, louka nebo třeba oceán, ale také pole nebo „monokulturní“ smrkový les), a e. umělých (urban-industriálních), jejichž funkce v podstatné míře závisejí na energii získávané z fosilních paliv nebo atomového jádra (zelené rostliny tu nahradil člověk jako primární heterotrofní producent) a které jsou regulovány zejm. na základě informací produkovaných lidskou společností (jako příklady lze uvést akvárium, město nebo kosmickou loď). Zde i v jiných oblastech se dostává pojem e. na pomezí s-gie a umožňuje jí nový specif. pohled na lidskou společnost.

ecosystem écosystème Ökosystem ecosistema

Jiří Plamínek