Biocenóza

biocenóza – (z řec. bios = život, koinos = obecný) – biol. systém tvořený populacemi živých organismů obývajících v určitém období určité prostředí. Tyto organismy se v rámci b. vzájemně ovlivňují a přizpůsobují. B. se někdy rozděluje na užší společenstva, která se třídí podle svého taxonomického složení. Společenstva zelených rostlin se nazývají fytocenózy, společenstva živočišná zoocenózy a společenstva lidská antropocenózy. Každá b. tvoří nedílný celek s neživým prostředím, tzv. ekosystém. B. která dospěje k rovnováze s podnebím, se nazývá klimax. Klimax je nejstabilnější a nejkomplexnější b.

biocoenosis biocénose Biozónose, Biocönose biocenosi

Literatura: Člověk a životní prostředí. Praha 1987; Duvigneaud, P.: Ekologická syntéza. Praha 1988; Moldan, B.Zýka, J.Jeník, J.: Životní prostředí očima přírodovědce. Praha 1979.

Jan Maňas