Biosféra

biosféra – (z řec. bios = život; sphaira = koule) – termín, který zavedl v r. 1875 E. Suess a rozvinul V. I. Vernadskij a který v podstatě znamená zemský obal obsahující život. Mocnost b. se pohybuje od největších mořských hloubek (více než 11 km pod hladinou) do atmosféry (do výše asi 12–18 km), přičemž na souši sahá max. do hloubky 4 km. Podle E. P. Oduma představuje b. ekosystém nejvyššího řádu, který zahrnuje všechny živé organismy na zemském povrchu a jejich vnější prostředí ve vzájemné interakci a existenční podmíněnosti. Živé organismy transformují sluneční energii, v biochemických procesech dochází ke změnám látek a k uvolňování tepla, které odchází do kosmického prostoru, čímž je reprodukována dynamická rovnováha b. Současná b. je výsledkem evoluce minulých b. Podle Vernadského a P. Teilharda de Chardin směřuje vývoj b.noosféře. Podsystémem b. je společnost v celé své strukturovanosti a také ekonomika. B. se zabývá především tzv. globální ekologie a ekologie člověka (resp. jeden její směr), ale stále více vstupuje i do s-gie, kde představuje netradiční způsob uvažování o společnosti jako součásti širšího komplexu života jako takového. V této souvislosti pojem b. nahrazuje a specifikuje v jistém smyslu pojem příroda.

biosphere biosphère Biosphäre biosféra

Literatura: viz ekologie, noosféra.

Zdeněk Lamser