Sídliště

sídliště – pojem používaný v těchto významech: 1. v historii je to označení místa, kde sídlila určitá skupina lidí, prostor trvale obývaný určitou populací se specif. kult. znaky; 2. v urbanistickém pojetí je to seskupení budov převážně obytného charakteru, příp. místo hromadného osídlení; 3. v běžném aktuálním smyslu je tím míněn obytný soubor, obvykle (ne však vždy) se přimykající k městu. V čes. zemích vznikají taková s. od 50. l. 20. st. Sestávají z vícepodlažních domů vystavěných prům. technologií. Idea těchto s. rámcově navazuje na představy architektonické avantgardy 30. l. Vyhovovala social. koncepci bytové výstavby a cíli řešit poválečný narůstající nedostatek bytů. Výstavba s. se stala na mnoho desetiletí způsobem řešení bytové otázky. Jednotlivá s. se liší urbanistickým a architektonickým ztvárněním, bytovým standardem a demogr. skladbou obyv. Mezi společné rysy čes. s. patří kromě polohy na okraji měst estetická nevýraznost, nižší stupeň občanské vybavenosti, značná koncentrace obyv. a zčásti i jejich způsob života, do kterého se promítá to, že náročnější aspirace v oblasti spotřeby, trávení volného času, kult. vyžití, sportu apod. je často třeba uspokojovat ve starších částech měst, v tradičních městských centrech. Bez ohledu na řadu nedostatků pobytu na s. má sídlištní byt pro řadu lidí stále mnoho předností, mezi které patří vybavení zákl. komfortem, který v domech staré zástavby často chybí. S. představují relativně uzavřenou soc. jednotku, odlišující se v době svého vzniku od celoměstského průměru větším zastoupením dětí, mládeže, rodin s malými dětmi a nižším zastoupením starých lidí. Demogr. skladba s. se později mění vlivem průběžných migrací i procesem stárnutí populace a přibližuje se ostatním částem města. Na s. se soc. interakce odvíjejí především od domovních komunit, na jejichž bázi se realizuje koncept sousedství. Dobré sousedské vztahy a vzájemná výpomoc patří mezi zákl. spol. normy s. Spokojenost a stabilizace obyv. s. je v čes. zemích význ. soc. problémem, neboť toto obyv. tvořilo koncem 80. l. více než jednu třetinu celkového počtu obyvatel. Některá s. se rozlohou a počtem obyvatel blíží krajským městům.

settlement, housing estate, housing development siège, banlieue, cité Siedlung, Neusiedlung quartieri nuovi

Literatura: Musil, J. a kol.: Lidé a sídliště. Praha 1985.; viz též sociologie města, sociologie bydlení.

Martin Matějů