Otázka bytová

otázka bytová – ekon., polit. a soc. problém zabezpečení bydlení obyv., podmíněný prostorově, časově a typem kultury, resp. subkultury. O.b. vznikla souběžně s počátky průmyslové revoluce, souvisí s přesunem obyv. do měst. Nejen že se zvýšila potřeba bytů, ale postupně se vytvořily standardy bydlení pro jednotlivé soc. skupiny, zahrnující velikost, vybavení i umístění bytu. Vznikala situace neúplného uspokojení potřeby bydlení, komplikovaná specifikami produkce bytů vázané na výstavbu domů a tím, že byt se stal drahým zbožím. O.b. vznikla především kolem požadavku odstranění bytové nouze, kterou trpěly soc. vrstvy s nízkou kvalifikací a s nízkými příjmy, přitom ale s početnými rodinami a celkově nepříznivými soc. a životními podmínkami. Řešení o.b. bylo vždy chápáno jako celospol. záležitost, kterou se zabývaly státní instituce, programy polit. stran i charitativní organizace. Řešila ji také řada vědců a soc. reformátorů. Dotýká se jí už T. More na přelomu 15. a 16. st. ve svých vizích o nejlepším státě a v téže době i T. Campanella ve svém Slunečním státu, o něco později H. S. Cyrano z Bergeraku v utopickém cestopise Cesta na Měsíc. Počátkem 19. st. se angl. utop. socialista R. Owen pokusil o praktické řešení o.b.komunách a obdobně ji ve stejné době řešil Francouz F. M. Ch. Fourier. O.b. se zabýval i F. Engels. Nové vize přinesla éra konstruktivismu ve 20. l. 20. st. Avantgardním řešením byly např. „kolektivní domy“ K. Teigeho. Po 2. svět. válce se o.b. zabývali češ. architekti i sociologové a demografové (J. Musil, A. Andrle a další). Československý stát řešil o.b. pomocí oficiální bytové politiky. Byla stanovena kritéria velikosti bytu a výměra plochy na 1 osobu, domácnost apod. Především ale šlo o zajištění dostatečného počtu bytů a o vyloučení bytů substandardních (sklepních, suterénních) a zdravotně závadných. Tyto problémy řeší každá bytová politika. Ve státě s tržní ekonomikou souvisí o.b. a bytová politika navíc s relací cen bytů vůči jinému zboží a se zajištěním tzv. sociálních bytů. O.b. je součástí širší otázky sociální a její řešení se dotýká sociální politiky a rodinné politiky. Ze s-gického hlediska se jí zabývá sociologie bydlení a zčásti i urbanistika a sociologie města.

housing problem question de l'habitation, problème de l'habitation (du logement) Wohnungsproblem problema degli alloggi

Literatura: Frágner, B.: Labyrinty měst. Praha 1984; Lauritz, L.: Mehr Demokratie im Städtebau. Hannover 1972; Musil, J.: Sociologie bydlení. Praha 1971; Musil, J. a kol.: Lidé a sídliště. Praha 1985.

Ferdinand Koudelka