Komuna

komuna – (z fr. commune, to z lat. communis = obecný, společný) – společenství lidí, kteří se rozhodli žít alternativním způsobem života, jenž zpochybňuje hodnoty a životní styl převažující ve společnosti. Odmítnutí spol. uznávaných hodnot může mít různě radikální podobu. Život v k. zpravidla předpokládá odmítnutí soukromého vlastnictví a jeho nahrazení vlastnictvím společným, zvláštní důraz bývá kladen na soběstačnost k. vzhledem k okolnímu světu. Rozhodování v rámci k. může být organizováno různě, může sahat od principu charismatického vůdcovství (praktikovaného zejm. v náb. k.) až po výrazně antiautoritářské modely. Výchova dětí bývá záležitostí všech členů k., sexuální praktiky mohou značně variovat. Zakládání k. je výrazem úsilí nalézt autentičtější mezilidské vztahy, než jaké nabízí centralizovaná společnost. Jako inspirace působí náboženská hnutí minulosti, projekty radikálních soc. reformátorů i orientální sekty. Všechny tyto prvky bývají spojeny v životě k., jež jsou ustavovány jako reakce na současnou ekologickou krizi a jejichž počet roste. Ze s-gického hlediska lze považovat k. za kolekt. formu úniku z reality, za formu rezignace na možnost změnit rysy a charakter společnosti, které jsou z různých důvodů považovány za nepřijatelné. (Viz též hnutí komunitní, hippies, Taizé, nadace findhornská.)

commune commune Kommune comune

Jan Keller