Otázka sociální

otázka sociální – označení pro komplex spol., ekon., mravních a do jisté míry i polit. problémů spojených s bouřlivým rozvojem industrializace a urbanizace, který byl provázen také proletarizací, růstem bídy, zvětšením stratifikačního rozpětí, šířením různých forem deviantního chování (viz deviace sociální) a soc. napětím mezi chudými a bohatými soc. vrstvami. Pojem o.s. byl poprvé programově použit představiteli tzv. katedrového socialismu (Spolkem pro sociální politiku) v r. 1872 na sjezdu v Eisenachu. Původně se užíval specifičtější pojem otázka dělnická. J. S. Mill pokládal právě otázku dělnickou za nejdůležitější otázku své doby. V druhé polovině 70. l. 19. st. prohlásil Bismarck o.s. za pruskou státní záležitost. Do čes. spol.vědní literatury pojem o.s. ve svém specif. pojetí uvedl T. G. Masaryk: o.s. je velikým faktem hmotné a mravní bídy, kterou máme před očima, protože vidíme přepych boháčů a nouzi proletářů, o.s. znamená neklid, strach, ale i naději milionů lidí. Řešení o.s. shledává Masaryk v rozšíření polit. demokracie o dimenzi ekon. a v mravní výchově. Pro Masaryka byla o.s. otázkou socialismu a v našich poměrech tedy otázkou marxismu. Svůj zákl. spis Otázka sociální proto věnoval detailní analýze marxismu jako teor. i polit. a ideol. soustavy včetně jeho nejnovějších dobových variant. Masaryk se svou formulací o.s. staví proti dobovému liberalismu (v tom navazuje např. na Palackého kritiku liberalismu v Doslovu k Radhostu z r. 1874), jenž ji podceňoval zejm. v jejím makrostrukturálním rozměru a dosahu. Dnes se pojem o.s. používá metaforicky pro označení spol. problémových situací, na rozdíl od minulosti pojem o.s. specifičtější význam již nemá.

social issue question sociale Sozialfrage questione sociale

Literatura: Machovec, M.: Masaryk a otázky sociální. Praha 1993; Masaryk, T. G.: (1898) Otázka sociální. Základy marxismu sociologické a filosofické, 2. sv. Praha 1946.

Miloslav Petrusek