Saturace

saturace – (z lat. saturare = nasytit, utišit) – doslova nasycení, rozumí se ale stav psychického nasycení, který je akcentován odporem k opakování prováděné činnosti nebo k dlouhodobě působícímu jednotvárnému podnětu. Je to opak deprivace. Fenomén s. zkoumali experimentálně poprvé K. Lewin a A. Karstenová v r. 1927. Pokusné osoby měly za úkol psát stereotypně malé čárky až do doby, kdy se prohlásily za neschopné pokračovat v této činnosti. Odpor k pokračování mohl být překonán novou instrukcí a tím, že činnosti byl dán jiný smysl. To poukazuje na to, že stav psych. nasycení není totožný s únavou. Na osobách vystavených stereotypní činnosti lze pozorovat řadu průvodních jevů, především zhoršování výkonu, pokusy měnit původně zadanou činnost, rozpadání struktury výkonu, afektivní výbuchy a přibývající afektivní napětí, snahu ukončit činnost a konečně ukončení činnosti. S. nastupuje spíše při zadání úkolů „ego-vztažných“ („egoangažovaných“) než úkolů emotivně neutrálních. S. může iradiovat, šířit se i na jiné činnosti, což se nazývá spolunasycení (např. „čárkováním“ vyvolané nasycení se šíří na odpor ke kreslení vůbec). I příjemná činnost, která je opakována identicky, tj. bez obměn, nevede k fixaci libosti, ale může za určitých podmínek vést k vyslovené nelibosti. S. se objevuje i v oblasti soc. vztahů. Může k ní vést stereotypizace soc. podnětů. J. L. Moreno (1934) hovoří o stupni nasycení skupiny analogicky k chemickému pojetí nasyceného roztoku: daná populace může být v určité době nasycena minoritní skupinou; pronikají-li i nadále do společenství další členové této minority, mohou nastat různé poruchy. Stupeň nasycení u soc. skupin se mění se strukturou těchto skupin. Pojem s. se v s-gii používá i ve vztahu k potřebám. Hranice s. potřeby je dána uvedeným psych. mechanismem. Je to význ. poznatek pro validizaci odpovědí na otázky s-gického terénního šetření, zjišťujícího např. hodnotu reálně více nebo méně saturovaných potřeb.

saturation saturation Saturation, Sättigung saturazione

Literatura: Karsten, A.: Psychische Sättigung. Psychologische Forschung, 1928, č.10.

Milan Nakonečný