Deprivace

deprivace – (z lat. privatio = zploštění, nedostatek něčeho a záporné předpony de) – nepřesně dlouhodobá frustrace, zbavení něčeho, stav bez něčeho, nedostatečné uspokojování potřeb. Opakem je saturace. Na rozdíl od frustrace nejde o blokování možnosti uspokojovat aktuální potřeby člověka, ale o dlouhodobou nemožnost saturovat určité zákl. potřeby, a to bud úplně, nebo v nedostatečné míře. Vedle biol. a fyziologicky daných potřeb mohou být deprivovány i potřeby složitější, soc. a kult. zakotvené, např. potřeba smysluplné budoucnosti, potřeba kontaktů s jinými lidmi (viz např. ponorková nemoc); tím se zabývá psychiatrie a s-gie duševních chorob. D. se projevuje typickým deprivačním syndromem, zahrnujícím specif. schémata chování, jednání a prožívání, který vzniká v ontogenezi jedince s jinak normálními psych. a somatickými dispozicemi, pokud nejsou dlouhodobě naplňovány jeho zákl. psych. potřeby. Nejčastěji se hovoří o psych. d. v dětství, vyvolané nedostatečnou nebo negativní soc. zkušeností v období rané socializace (nežádoucími vzory výchovy či nepříznivou hmotnou situací rodiny). Tato d. se někdy nazývá hostilitou, mateřskou deprivací, citovou karencí, soc. oligofrenií, pseudoslabomyslností. Z. Matějček zavedl v r. 1967 pojem psychické subdeprivace pro stav osobnosti dítěte způsobený hostilním postojem rodičů ve zdánlivě funkční rodině. Projevuje se především u dětí z nechtěných těhotenství, ale příčiny mohou být i jiné. Pojem d. se užívá i v jiných souvislostech.

Termín deprivace sociální označuje situaci, v níž dochází k trvalému neuspokojování těch zákl. potřeb, které za normálních okolností vedou k utváření a zachování osobnostní identity. S-gické koncepce odvozené z teorie psychosoc. d. předpokládají, že pouze dostatečnou saturací zákl. duchovních a soc. potřeb je možné utvářet a zachovat integrovanou, prosoc. orientovanou a za své činy zodpovědnou osobnost (viz též deprivace relativní, práva lidská). Pojem deprivace kulturní je vztahován k situaci, kdy rodina (náhradní výchovná péče) není schopna poskytnout dětem takové motivační a lingvistické stimuly, znalosti a zkušenosti, které by jim umožnily obstát ve vzdělávacím systému, popř. v každodenním životě. Jde obvykle buď o kult. zanedbanost, nebo o důsledek působení spec. kult. vzorů, na něž společnost, resp. vzdělávací systém nejsou připraveny.

deprivation déprivation Deprivation deprivazione

Renata Markusová