Deprivace relativní

deprivace relativní – (z lat. relativus, od relatio = vztah) – s-gický koncept formulovaný S. A. Stoufferem (1949) a rozvinutý R. K. Mertonem (1957), kterým se rozumí stav, kdy člověk hodnotí svou životní situaci jako nepříznivou ve srovnání se životní situací jiných lidí nebo skupin. D.r. může být vyvolána referencí na životní standardy jiné referenční skupiny nebo jedinců uvnitř téže členské skupiny. Podmínkou vzniku d.r. je frustrace v určité oblasti, např. v oblasti ekon. potřeb (viz bída). Stav d.r. nastane i tehdy, když se déletrvající trend zvyšování životní úrovně zastaví nebo zvrátí. (Viz též deprivace.)

relative deprivation déprivation relative relative Deprivation deprivazione relativa

Literatura: Merton, R. K.: Social Theory and Social Structure. New York 1957; Stouffer, S. A. et al: Studies in Social Psychology in World War II, sv. 1. The American Soldier: Adjustment during Army Life. Princenton 1949.

Renata Markusová