Situace biografická

situace biografická – důležitý pojem fenomenologické sociologie Alfreda Schutze, který vyjadřuje neopakovatelnost postavení konkrétního individua ve světě. Každý člověk je vtělen a tedy zcela konkrétně časově a prostorově situován. Jeho celková soc. situace je však dána také jeho minulostí, tj. jeho původem, ale zejm. jeho vývojem a jeho životní zkušeností. Součástí s.b. je tzv. sedimentovaná zkušenost (termín sedimentace je v tomto významu původně Husserlův). S.b. má tedy rozměr fyzikální (časoprostorový), hist. a významový. Vyjadřuje jednak specifičnost postavení konkrétního individua v soc. světě, současně ale také fakt jeho spolubytí s jinými, se současníky, s předchůdci a následníky. Pro pochopení motivace jednání člověka je nutné rozumět jeho s.b., pokud ovšem chceme znát příčiny jednání, tzv. motivy „protože“ (proč člověk určitým způsobem jedná). Motivy aktuálního jednání orientovaného k dosažení určitého cíle (tzv. motivy „aby“) si jedinec sám ze své s.b. odvodit nedokáže, aniž by se vyvázal z aktivního jednání a stal se pozorovatelem sebe sama. S.b. je samozřejmě absolutně specif., ale člověk může rozumět s.b. druhého proto, že existuje tzv. zaměnitelnost neboli reciprocita perspektiv. (Viz též sociologie biografická, metoda biografická.)

biographical situation situation biographique biographische Situation situazione biografica

Literatura: viz sociologie fenomenologická.

Miloslav Petrusek