Socialismus reálný

socialismus reálný – pojem naplňovaný těmito významy: ideologie neostalinismu, brežněvismu, doba normalizace, social. konzervatismus, administrativně-byrokratický socialismus apod., v dobových dokumentech kom. států, resp. tzv. socialistických společností charakterizovaný jako „rozvinutý socialismus“. Koncepce s.r. vznikla jako alternativa nepřijatelných pokusů o reformu social. systémů sov. typu ve střední a vých. Evropě mezi r. 1956 a 1968, jako soc.-polit. model, jehož cílem bylo upevnění a posílení stability a vývojové perspektivy social. režimů ve vztahu k Západu. S.r. se profiloval na přelomu 60. a 70. l. a byl v průběhu 70. a 80. l. nejcharakterističtějším znakem východoevrop. socialismu. Mezinár. polit. kontext té doby je charakterizován obdobím détente (začátek 70. l.), energetickou a surovinovou krizí (polovina 70. l.), rostoucí vojensko-polit. konfrontací mezi Západem a Východem (l. 1979–1985) a stále přítomnou Brežněvovou doktrínou „omezené suverenity“ jednotlivých social. režimů v sov. bloku. Ekon. základem s.r. zůstává extenzívní rozvoj nár. hospodářství, preferování státního vlastnictví, mimoekon. (zvl. polit.-ideol.) způsobů jeho řízení, rozvoj stínové ekonomiky a černého trhu, částečně kompenzujících nedostatky hospodaření. Polit.-právním základem s.r. je koncentrace veškeré moci představiteli „nové třídy“ státně-stranické nomenklatury a absence právního státu. Duchovním základem s.r. je teorie o bezkonfliktnosti a zabezpečené stabilitě vnitřního vývoje zemí s.r. a démonizace obrazu tzv. vnějšího nepřítele, záp. imperialismu, upravování historie podle konjunkturálních potřeb kom. vůdců a reglementace všech aspektů spol. života řadových občanů. Intervence do jejich soukromí jsou ale na rozdíl od období klasického stalinismu minimalizovány.

really-existing socialism, real socialism socialisme réel (réellement existant) real existierender Sozialismus socialismo reale

Literatura: Mlynář, Z.: Krize v sovětských systémech. Od Stalina ke Gorbačevovi. Praha 1992; Kosolapov, R. I.: Socializm. K voprosam těorii. Moskva 1979; Sochor, L.: Contribution à l'analyse des traits conservateurs de l'idéologie du „socialisme réel“. Paris 1983.

Milan Lupták