Sociologie trhů

sociologie trhů – vychází z dlouhé tradice s-gického zájmu o trh, k níž přispěli A. Smith, K. Marx, É. Durkheim, M. Weber a další. Zkoumání s.t. je možné rozdělit do dvou proudů, jeden přijímá výzvu neoklasické ekonomie a usiluje o modelovou analýzu soc. zakotveného chování aktérů, druhý pohlíží na trh především z hist. a morálního hlediska. První směr studuje trh jako jednu z forem koordinace a řízení ekon. aktivit, vedle plánu a „přesvědčovací komunikace“. Proti jedinému a homogennímu trhu neoklasické ekonomie, jehož nezávislí aktéři se chovají plně v souladu s interiorizovanými pravidly hry, staví ekonomická sociologie reálný trh jako pole interakce soc. rolí, který se formuje na základě vzájemně spjatých rozhodnutí. K analýze jeho formování na principu důvěry a kooperace se používá teorie her: dilema vězně prokazuje, že sledování individ. zájmů nevede (jako tomu bylo ve Smithově představě působení „neviditelné ruky“) k naplnění kolekt. blaha. K tomu je třeba také vzájemné kooperativnosti účastníků na základě principu reciprocity (R. M. Axelrod). Vztahy mezi tržními aktéry nelze proto odvozovat jen z výměny zboží a služeb, ale také ze soc. vztahů mezi nimi, které míru kooperace ovlivňují. V rámci struktury trhu je třeba studovat i jeho s-gické proměnné, jako je koheze a velikost skupin, interakční struktury, průhlednost kooperativního jednání apod. (M. Granovetter). Ve svém „strukturním přístupu“ k trhům H. C. White pomocí s-gických kategorií a s využitím matem. metod ukazuje, jak se trh formuje jakožto sebenaplňující se proroctví, když se jednotlivé firmy v praxi chovají, jakoby předem existoval. Vedle obecných teorií trhu se v kritice neoklasiků formují přístupy k některým specif. trhům, především k trhu práce, neformální ekonomice a také k trhům finančním: existují různé přístupy k analýze finanční krize, z nichž „sektorový model“ představuje trh jako mocenský boj různých skupin. Trh tedy nelze stavět proti soc. sféře, nýbrž on sám je složitou soc. strukturou, kterou je možné odlišit od polit. jednání (A. O. Hirschman) i studovat propojením polit. analýzy a systémové teorie (A. W. Etzioni).

sociology of markets, market sociology sociologie du marché Marktsoziologie sociologia del mercato

Literatura: Axelrod, R. M.: The Evolution of Cooperation. New York 1984; Granovetter, M.: Economic Action and Social Structure: the Problem of Embeddedness. American Journal of Sociology, 3, 1983; Hirschman, A. O.: Exit, Voice and Loyalty; White, H. C.: Production Markets as Induced Role Structure. In: Leinhardt, S. ed.: Sociological Methodology 1981. San Francisco 1981.

Jiří Večerník