Sociosomatika

sociosomatika – (z lat. socius = druh a řec. soma = tělo) – disciplína na pomezí antropologie, kult. antropologie, s-gie, socioestetiky, kinestetiky a proxemiky, která studuje lidské tělo z hlediska jeho funkcí ve společnosti a sociokult. podmínek determinujících jeho fyzický vzhled, fyziologické fungování, estetické a komunikační funkce i jeho užití jako nástroje dosahování spol. úspěchu. Lidské tělo je chápáno jako produkt kultury, zvl. pak pracovní činnosti, jako určitá forma kapitálu, který je specificky socciálně podmíněným způsobem zhodnocován. Pojem s., který zavedl G. Simmel, se však příliš neujal, a výše uvedené problémy jsou studovány zejm. s-gií sportu, tělesné kultury, resp. tělesné výchovy, sexuality, medicíny, s-gií kultury práce a analogickými disciplínami vycházejícími z tradice kult. antropologie. Kromě Simmela jsou v tradici s. uváděny studie M. Mausse (zvl. analýzy způsobů, jimiž se člověk v různých kulturách přemisťuje, modeluje svoji pohybovou aktivitu a tím i své tělo) a E. T. Halla (Beyond Culture, 1976, The Hidden Dimension, 1966, The Silent Language, 1959), akcentující především úlohu těla v komunikaci. Úloha těla vzhledem k soc. nerovnosti a její podmíněnost soc. strukturací společnosti se studuje od doby B. Disraeliho Sybil or Two Nations (1845) a je obsažena již v raných dílech F. Engelse a K. Marxe. Představy o těchto souvislostech však byly již dávno předtím obecnou součástí kultury, objevují se v polit. publicistice, v literatuře (viz např. poezie a próza chartismu) a v ikonografii.

sociosomatics socio-somatique Soziosomatik sociosomatica

Jiří Linhart