Společnost globální

společnost globální – (z fr. global = to, co patří k celé kouli) – termín zavedený do s-gie fr. sociologem G. Gurvitchem pro označení nejvyšší úrovně soc. makrostruktur. V rámci své teor. koncepce Gurvitch rozlišuje: 1. vertikální řez společností, který odhaluje 10 hlubinných úrovní soc. reality (v některých pracích jich však uvádí 14, v jiných jen 8): ekologickou základnu, soc. instituce, vzorce chování, kolekt. činnosti, sítě soc. rolí, kolekt. postoje, soc. symboly, tvořivé aktivity, kolekt. ideje a kolekt. duchovní stavy; 2. horizontální řez, který vymezuje tzv. mikroskopické typy, někdy také označované jako formy sociability, jež jsou podle Gurvitche nejelementárnějšími, astrukturními složkami spol. skutečnosti a dělí se: a) na masu, komunitu (la communion) a společenství (la communauté) a b) na konkrétní spol. skupiny, spol. třídy a s.g. Pouze na třídy a s.g. lze vztáhnout pojem soc. struktury, protože pouze tyto makrostrukturální fenomény jsou dostatečně strukturovány. Strukturou s.g. Gurvitch rozumí relativní rovnováhu mezi jednotlivými hlubinnými úrovněmi a soc. skupinami, jíž se dosahuje prostřednictvím modelů znaků, symbolů a stabilizovaných soc. rolí. Gurvitchův systém, který je metodol. založen především na typologii, postuluje celkem 14 typů s.g., 4 archaické, 6 historické a 4 soudobé. V současné době mezi sebou soupeří řízená společnost vyspělého kapitalismu, fašistická společnost založená na byrokraticko-technokratickém základě, plánovaná společnost kolektivistického etatismu či státního socialismu a plánovaná společnost pluralistického kapitalismu. Pojem s.g. lze ovšem použít (a občas se také v literatuře používá) i mimo kontext Gurvitchova systému, např. pro označení společnosti typu nár. státu (A. Giddens) nebo jako synonymum pro tzv. moderní komplexní společnost.

global society société globale globale Gesellschaft società globale

Literatura: Gurvitch, G.: La vocation actuelle de la sociologie, 2 sv. Paris 1950, 1969; Gurvitch, G.: Traité de sociologie, 2 sv. Paris 1962; Kritika současné buržoazní teoretické sociologie. Praha 1982.

Miloslav Petrusek