Sponzorství

sponzorství – (z angl. sponsor = ručitel, garant) – zvl. případ daru, který má nejčastěji podobu finančních prostředků poskytnutých veř. institucím i soukromníkům na financování vědy, kultury, školství, na účely soc., zdravotnické, ekologické, humanitární, charitativní, náb., tělovýchovné a sportovní. Hist. navazuje s. na mecenášství (viz mecenáš), na rozdíl od něj však při s. nemusí vůbec dojít k osobnímu kontaktu sponzora a sponzorovaného a sponzorem bývá často organizace, podnik, nikoliv bohatý jedinec. V řadě tzv. moderních společností je s. institucionalizováno, protože je obecně uznávaným způsobem financování obecně prospěšných neziskových, event. finančně ztrátových aktivit. V zákonem určených případech bývá položka použitá ke sponzorování zohledněna při výpočtu daňové povinnosti dárce. V poslední době se v některých zemích (např. v Itálii, SRN) stává problematické s. polit. stran. Vysoké náklady na volební kampaně a udržování stranických aparátů vyvolávají vysokou poptávku po finančních darech, kterou jsou s to uspokojit pouze finančně silní dárci, tj. velké podniky. Při tomto typu s. existuje (ne vždy odůvodněné) podezření, že ekon. silné jednotky ovlivňují přímo a bezprostředně polit. rozhodnutí, resp. provádějí nepřípustné lobby.

sponsorship commandite Sponsoring sponsorizzazione

Irena Keményová