Stát minimální

stát minimální – požadavek stoupenců liberalismu, kteří spatřují ve státní moci zlo nezbytné k regulaci podmínek existence trhu a občanské společnosti. Idea s.m. je namířena jak proti nárokům státního dirigismu, tak proti krajnostem anarchismu. Stát má plnit vzhledem k tržní společnosti pouze roli nočního hlídače, o níž se zmiňoval již A. Smith. Má garantovat bezpečí svých občanů a ochranu jejich počínání. Renesance, kterou zažívá idea s.m. v neoliberálních koncepcích, je především reakcí na ekon., soc. i polit. problémy státu blahobytu (viz stát sociální) a sílí zejm. od poloviny 80. l. Myšlence s.m. jsou příznivě nakloněni také stoupenci řady koncepcí výrobní a místní samosprávy. Četné kolekt. služby poskytované až dosud státem nemohou být, podle jejich názoru, odbourány, mají být převzaty lokálními kolektivitami či specializovanými autonomními orgány. Neoliberálové i stoupenci samosprávy se shodují na požadavku přeměnit stát z vrchního arbitra v užitečného sluhu společnosti a tím mj. snížit obrovské náklady spojené s postupující byrokratizací orgánů státní správy. Stoupenci samosprávy se liší od stoupenců neoliberalismu větším důrazem na polit. a hosp. decentralizaci společnosti, která se má stát alternativou k uspořádání diktovanému zájmy nár. států.

minimal state État modeste minimaler Staat Stato minimale

Literatura: Crozier, M.: État modeste, État moderne. Paris 1987.

Jan Keller