Stratometrie

stratometrie – (z lat. stratum = sedlo, pokrývka, vrstva; řec. metron = míra) – soc. psychol. teorie kolektivu, rozpracovaná na konci 70. l. skupinou vedenou A. V. Petrovským, která byla pokusem o teor.-empir. rozvinutí klasické makarenkovské teorie kolektivu, o překonání normativismu tradičních sov. pojetí a o vytvoření empir. zakotvené alternativy k záp. s-gii malých skupin a skup. dynamice. S. vychází: 1. z odlišnosti kolektivu od společenské skupiny; 2.činnosti jako klíčové kategorie a z dalších pojmů, jako je kolekt. sebeuvědomění (jež je alternativou tradiční konformity), hodnotově orientační jednota skupiny (jež je alternativou konceptu skupinové koheze), činnostní skup. identifikace, soc. apercepce, nadnormativní aktivita atd.; 3. z principu hierarchie skup. aktivit, spočívajícího v rozlišení jádra skup. struktury tvořeného činností, první vrstvy, která fixuje vztahy ke skup. činnosti, druhé vrstvy, která fixuje interpersonální vztahy zprostředkované obsahem činnosti, a třetí povrchové vrstvy, která odráží ty interpersonální vztahy, které nejsou činností zprostředkovány; 4. z principu hierarchie skupin podle spol. orientace a podle stupně zprostředkovanosti interpersonálních vztahů společnou činností. S. byla ojedinělým pokusem o pozitivní reakci na rozvoj soc. věd na západě a na stagnaci marx. s-gie a soc. psychologie v 70. a 80. letech.

stratometry stratométrie Stratometrie stratimetria

Literatura: Petrovskij, A. V.: Psichologičeskaja těorija kollektiva. Moskva 1979; Petrusek, M.: Stratometrická teorie pracovního kolektivu. Psychologie v ekonomické praxi, 1980, č. 3.

Miloslav Petrusek