Stroj

stroj – (snad z lat. struere = stavět, seřizovat) – tech. zařízení, které ulehčuje a urychluje, příp. zdokonaluje pracovní činnost. Je výsledkem rozvoje techniky a prostředkem zvyšování výkonu. Ze s-gického hlediska je zavádění strojů zásadní spol. proces spojený s industrializací, výrazně ovlivňující pracovní podmínky člověka i jeho životní způsob. Soc. důsledky zavádění s. jsou zkoumány zejm. v souvislosti s mechanizací, automatizací a robotizací. S a jeho neustálé zdokonalování přináší ve svých důsledcích změnu pracovních rolí, nároků na kvalifikaci, adaptaci apod. a zároveň změnu zaměstnaneckých a soc. struktur. K možným negativním dopadům zavádění některých s. patří zvýšení monotónnosti pracovních činností (viz též intelektualizace práce), dekvalifikace pracovníků a úpadek řemesla, výskyt pracovních stresů apod. Přizpůsobení s. potřebám a psychofyziologickým možnostem pracovníků řeší ergonomie.

machine machine Maschine macchina

Jitka Havlová