Podmínky pracovní

podmínky pracovní – složitě strukturovaný komplex materiálních a spol. podmínek, ve kterých člověk vykonává práci, resp. realizuje svoji pracovní sílu a dosahuje nějakého pracovního výkonu. P.p. působí na pracovníka bezprostředně nebo zprostředkovaně, ovlivňují a podmiňují průběh pracovního procesu. Rozlišují se p.p. v širším a užším slova smyslu, nebo také obecné a konkrétní p.p.. K nejobecnějším p.p. patří ekon. a polit. charakter společnosti, k nim přistupují podmínky související s obsahem práce a místem vykonávané práce. Oba typy p.p. se pak konkretizují např. v přír., tech., technol., org., systémech odměňování, hygieně prostředí, jeho estetických parametrech atd. (např. podílem ruční práce v pracovní činnosti, stupeň samostatnosti při volbě pracovních postupů a rozhodování, stupeň namáhavosti práce, monotónnost práce, různorodost a tvořivost práce, odpovědnost a zajímavost práce), v úrovni strojního a tech. vybavení pracoviště, ve stáří strojového parku apod. v souvislosti s organizačními předpisy, kooperačními vztahy, pracovními postupy, pracovním režimem (směnností, rozložením pracovního volna, dojížděním do zaměstnání apod.), normováním práce, způsobem odměňování. Hovoří se ale také o fyzikálních p.p. (např. úrovni osvětlení, hlučnosti, teploty, prašnosti, vlhkosti apod.), zdravotně hygienických a soc. podmínkách (umývárny, odpočinkové kouty apod.), které vytvářejí bezprostřední pracovní prostředí.

Specif. skupinu p.p. tvoří soc.-psych. podmínky, mezi něž patří např. možnosti uplatnění a zvyšování kvalifikace, možnosti účasti na rozhodování, stupeň informovanosti, formy spol. ocenění práce, typy řízení, úroveň interpersonálních vztahů (jednání přímých nadřízených, vztahy ke spolupracovníkům), soc. služby (bydlení, rekreace, zájmové činnosti). Mezilidské vztahy jsou těmi soc.-psych. p.p., které vedle fyzikálních podmínek tvoří bezprostřední pracovní prostředí. Za p.p. v širším slova smyslu se někdy považují pouze ekon.-právní vztahy upravující povinnosti a práva pracovníků, např. forma a výše mzdy, míra jistoty pracovního poměru, poskytování dovolené, náhrada škod způsobených při výkonu pracovní činnosti, bezpečnost a ochrana zdraví při práci, podmínky práce žen a osob se změněnou pracovní schopností apod. Zkoumáním p.p. se zabývá sociologie práce a psychologie práce. Empir. je potvrzen silný vliv p.p. na pracovní spokojenost, vyšší pracovní výkony, snižování fluktuace. Zlepšováním, resp. optimalizací p.p. se zabývají teorie managementu (viz též human management). S-gie se dívá na p.p. také jako na součást širšího komplexu životních podmínek.

working conditions conditions de travail Arbeitsbedingungen condizioni di lavoro

Jaroslav Hudeček